Nog geen hoger onderwijs in Westland

College Westland

Naaldwijk 07.12.2019 - Op 21 augustus in 2018 heeft het Westlandse college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over Hoger Onderwijs bij het WHC.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
In het AD van 20 augustus jl. wordt omstandig uiteengezet door onderwijsinstituten van met name het hoger onderwijs dat het Westlands College het collegewerkprogramma nog niet af heeft en dus nog geen beleid heeft ontwikkeld voor het World Horti Center en dus het komende schooljaar geen lesprogramma in Westland georganiseerd kan worden. Hoe kan dat gebeuren en waarom heeft het College niet bijtijds ingegrepen?

Collegevragen inzake hoger onderwijs WHC

Allereerst verontschuldigingen voor deze (ver)late beantwoording, uw vraag is intern tussen wal en schip beland.

Vraag 1
Hoe kan het gebeuren dat door het achterwege blijven van het collegewerkprogramma en een duidelijk beleid vanuit het College nu het hoger onderwijs voorlopig afhaakt?

Antwoord 1
De gemeente Westland en het hoger onderwijs zijn steeds met elkaar in contact geweest, van afhaken is nooit sprake geweest. Inmiddels is het collegewerkprogramma vast gesteld en zijn gesprekken over de educatieve invulling in volle gang.

Vraag 2
Was een en ander bij het College bekend en waarom is daar geen melding van gemaakt aan de Raad?

Antwoord 2
Het College is continue in gesprek geweest met de partners binnen het WHC om tot een goede tripartiete samenwerking (bedrijfsleven, onderwijs en overheid) te komen. Er is sprake van een lopend proces. Hiervan is de raad op de hoogte.

Vraag 3
Welke maatregelen gaat het College nemen om de nadelen op te vangen?

Antwoord 3
We (gemeente W estland, Kennisinstellingen en World Horti Center) zijn in gesprek en werken samen aan de doorontwikkeling World Horti Center.