Nog teveel troep in oppervlaktewater Westland

Progressief Westland

Westland 26.05.2014 - Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren is de kwaliteit van het water in Westland en Midden-Delfland niet echt verbeterd.

Dat meldt het Hoogheemraadschap van Delfland in haar Waterkwaliteitsrapportage 2013. Er zitten nog te veel stoffen in het water die er niet horen, zoals mest (stikstof en fosfaat) en gewasbestrijdingsmiddelen in waanzinnig hoge concentraties.

Gewasbeschermingsmiddelen komen in het oppervlaktewater door lozingen van glastuinbouwbedrijven. Deze beschermingsmiddelen hebben een negatieve invloed op het ecosysteem in het water. In het Westland komt het lozen van deze middelen relatief veel voor door de vele (glas)tuinbouwbedrijven. De gemeenten, Delfland én de glastuinbouwsector werken samen om de lozingen tegen te gaan, bijvoorbeeld door te investeren in een rioleringssysteem

Ieder jaar wordt aangegeven dat deze situatie zal verbeteren nu er meer bedrijven op de riolering worden aangesloten maar dat is dus nauwelijks het geval.

Het hoogheemraadschap heeft een aantal maatregelen aangekondigd zoals extra baggeren en het doorspoelen  van grote vaarten met schoon water.

 

Onze vragen:

- Welke aanvullende maatregelen gaat de gemeente Westland ondernemen naast de maatregelen van het Hoogheemraadschap.

- Overweegt de gemeente Westland om strenger handhavend op te treden nu blijkt dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt  het afgelopen jaar m.b.t. de waterkwaliteit in het Westland.

-  Vormen de huidige  gemeten concentraties bestrijdingsmiddelen een gevaar voor zwemmers?        Kunt u dit met onderzoek onderbouwen aangezien er voor bestrijdingsmiddelen in zwemwater geen normering voorhanden is.

 

Namens Progressief Westland,

Ulbe Spaans