Omgeving Pijletuinenhof ziet er niet uit

Westland Verstandig

Naaldwijk 28.06.2014 - Fractie Westland Verstandig is erop geattendeerd dat de situatie rond de gronden waarvan de Pijletuinenhof onderdeel uitmaakt een triest gezicht weergeeft.

Zwerfvuil overal, volle prullenbakken, hoog gras omdat er geen onderhoud meer rond het gehele gebouw verricht wordt, volle containers met stoelen en bouwafval terwijl er geen bouwactiviteiten in het gebouw gaande zijn.

Careyn is eigenaar van het perceel. De fractie heeft foto’s gemaakt en ook de kadastrale gegevens opgevraagd.

Uiteraard kan zolang er geen gevaarlijke situaties ontstaan de eigenaar tot niets verplicht worden. Echter het betreft een zichtlocatie in het centrum van Naaldwijk en vandaar dat wij toch de navolgende vragen hebben:

- Is het College bekend met de situatie rondom de Pijletuinenhof en is het College bereid om in overleg met Careyn te treden om aan

–kort gezegd- het chaotische beeld ter plaatse zoals hiervoor beschreven en op de foto’s zichtbaar, een einde te maken en alsnog zich als een goed eigenaar van een gebouw te gedragen?

- Wat gaat er overigens met het complex gebeuren en wanneer bestaat daar duidelijkheid over? Is uw College bereid om dit ook eveneens bij Careyn na te vragen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens Namens de fractie Westland Verstandig