Omleidingsroutes moeten vrachtverkeer uit Poeldijk weren

College Westland

Poeldijk 05.04.2018 - De fractie LPF Westland heeft in november 2017 collegevragen gesteld over doorgaand vrachtverkeer aan de Jan Barendselaan in Poeldijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1
Is het college bekend met de situatie van de toename van vrachtverkeer rondom de Jan Barendselaan te Poeldijk?

Antwoord 1
Ja, door tijdelijke wegafsluitingen op omliggende wegen is de toenam e van vrachtverkeer rondom de Jan Barendselaan grotendeels te verklaren. Daarnaast bestaat de indruk dat chauffeurs van vrachtwagens zich met behulp van navigatiesystemen via de kortste route laten leiden naar hun bestemming zoals ABC Westland.

Vraag 2
Is er volgens het college in het verkeerscirculatieplan van de kern Poeldijk rekening gehouden met de juiste bebording m.b.t. de verboden van vrachtverkeer en de routering?

Antwoord 2
Ja, om de route om de kern Poeldijk nog duidelijker aan te geven heeft de Nationale Bewegwijzering Dienst een opdracht gekregen om op beslispunten rond Poeldijk aanvullende bewegwijzering te plaatsen.Vraag 3
Is het college bekend met het steeds vaker gebruik maken door vrachtverkeer van aan de Jan Barendselaan grenzende straten die daardoor grote risico’s voor de verkeersveiligheid met zich meebrengt?

Antwoord 3
Het is bekend dat gedurende wegwerkzaamheden op omliggende wegen meer vrachtverkeer gebruik maakte van de route door de kern Poeldijk. Door inzet van bebordi ng, duidelijke omleidingsroutes en het inzetten van extra verkeersregelaars is geprobeerd dit tegen te gaan. Door woningbouwontwikkeling langs de Rijsenburgeweg in Poeldijk wordt er door nieuwe bewoners overlast ervaren van vrachtverkee r dat door de Rijsenburgerweg rijdt. Door de aanwezigheid van de Jumbo, W estland Infra en tuinbouwactiviteiten op het Poeldijksepad is het niet geheel te voorkomen dat er vrachtwagenbewegingen plaats vinden op deze weg.

Vraag 4
In hoeverre kan het college de politie er van overtuigen dat handhaven van verboden zoals in rijden door vrachtverkeer wordt gerealiseerd en kunnen evt. Boa’s hier een rol in hebben.

Antwoord 4
In het regulier overleg met de politie zal aandacht gevraagd worden voor het handhavende aspect. De politie heeft eerder aangegeven dat het handhaven van inrijverboden voor vrachtverkeer zeer arbeidsintensief is en daardoor geen hoge prioriteit heeft. Boa’s hebben geen bevoegdheid om inrijverboden voor het vrachtverkeer te handhaven.

Vraag 5
Is het college bereid het verkeerscirculatieplan voor de kern Poeldijk te evalueren en zo nodig bij te stellen om dit soort misstanden te beëindigen?

Antwoord 5
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om voorstellen voor bewegwijzering op te stellen. Een bewegwijzeringsvoorstel voor deze situatie, aangevuld met inrijverboden voor vrachtverkee r, is afgerond en vervolgens aan de instantie overgedragen die verantwoordelijk is voor uitvoering, de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBW ). Echter, gelet op recente ervaringen, hetgeen neerkomt op een wachtrij aan werk, is de inschatting dat uitvoering van de werkzaamheden door de NBW niet eerder dan het 4e kwartaal van 2018 plaats zal vinden . W ij dringen er bij hen op aan om deze werkzaamheden zo snel als mogelijk ui t te voeren.

Vraag 6
Welke andere mogelijkheden ziet het college om aan de bovengenoemde problematiek een einde te maken?

Antwoord 6
Er zijn duidelijke omleidingsroutes aangegeven vanuit de wegwerkzaamheden op omliggende wegen. Als genoemd, om het gedrag van vrachtwagenchauffeurs te beïnvloeden wordt op cruciale punten aanvullende bewegwijzering geplaatst. Zo ook worden aanvullende Verkeersbesluiten met inrijverboden voor vrachtverkeer voorbereid. Dit om de route van en naar ABC Westland buitenom de kern Poeldijk te bewegwijzeren. Wij gaan er vanuit uw vragen met deze memo te hebben beantwoord.