Omwonenden geïnformeerd over verbouwing Bleijenburgflat

College Westland

De Lier 15.04.2016 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft vragen gesteld aan B&W over de overlast verbouwing/ renovatie van de Bleijenburgflat te De Lier.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Bent u met ons van mening dat een renovatie als hierboven beschreven tijdig met de buurtbewoners moet worden gecommuniceerd (in het bijzonder over de overlast die gepaard gaat met deze werkzaamheden)?

Antwoord 1

Ja, wij zijn van mening dat adequate communicatie altijd belangrijk is en derhalve in deze casus ook. Arcade is als eigenaar van de Bleijenburgflat de partij die deze communicatie dient te verzorgen.

GBW vreest overlast tijdens verbouwing/renovatie Bleijenburgflat

Vraag 2

Weet u of dergelijke communicatie heeft plaatsgevonden?

Antwoord 2

Ja. Arcade heeft via een brief aan de omwonenden gemeld dat er renovatiewerkzaamheden zouden gaan plaatshebben. Ook is door hen bij de brief een tekening van de bouwplaatsinrichting (opstelling keet, opslag materiaal e.d.) verstrekt.

Vraag 3

Indien geen communicatie heeft plaatsgevonden, kan een dergelijke communicatie voortaan bij het verlenen van een omgevingsvergunning worden afgedwongen.

Antwoord 3

Communicatie heeft plaatsgevonden. Als het gaat om afdwingen het volgende. Een omgevingsvergunning is een zogenaamde gebonden beschikking. Dat betekent dat limitatief is opgenomen waar een vergunning aan getoetst wordt. Communicatie is geen toetsingscriterium voor het al dan niet moeten verlenen van een vergunning. Zoals in het antwoord op vraag 1 is aangegeven achten wij adequate communicatie van belang. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de vergunninghouder, te weten Arcade.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak