Onderzoek naar bodemgesteldheid bij verzakkingen

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/09/2013 16:22 - Gewijzigd op 19/09/2013 16:24

De Lier 19.09.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft B&W in een op 23 augustus 2013 ontvangen brief vragen gesteld over ernstig verzakte bestrating Eikenhof te De Lier.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het College bekend met de situatie in genoemd hofje?

Antwoord

De verzakkingen zijn bij ons bekend en betreffen niet alleen het hofje. De verzakking komen in verschillende mate voor in de Bomen- en Druivenbuurt in De Lier.

Vraag 2

Deelt het College de mening van de bewoner dat ophoging van straat en stoepen hoognodig is?

Antwoord

Deze mening wordt gedeeld en daarom zijn op een aantal locaties op voorhand noodreparaties uitgevoerd. Er wordt terecht gesteld dat door verzakking van het straatwerk een verschil in niveau is ontstaan tussen de bestaande bebouwing met haar ingangen en de verhardingen. Wij begrijpen dat hier hinder van wordt ondervonden.

Onderzoek naar bodemgesteldheid bij verzakkingen

Vraag 3

Zo ja, behoort het verhelpen van de ernstige verzakking op korte termijn tot de mogelijkheden?

Antwoord

Aangezien het hier om complexe problematiek gaat en eenvoudig ophogen niet tot een duurzame oplossing leidt is er onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid en mogelijke oplossingsrichtingen en maatregelen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt momenteel een haalbaarheidsstudie gedaan naar de voorgestelde maatregelen en de vooral de implementatie ervan. Hierbij wordt onder andere een inschatting van de kosten gemaakt, omdat het beheerbudget naar verwachting niet toereikend is. Nadat deze gegevens bekend zijn wordt bepaald of en op welke termijn maatregelen getroffen kunnen worden. Hierover worden de bewoners te zijner tijd geïnformeerd.

Vraag 4

Wat is de reden van het uitblijven van een reactie op de brief van de bewoner d.d. 02-05-2013?

Antwoord

De brief van de betreffende bewoners is ons bekend en op 6 juni 2013 is een antwoordbrief getekend voor verzending. Gelet op uw vraag en het ontbreken van een verzonden brief in ons archief kunnen wij niet anders concluderen dan dat er iets is mis gegaan met het verzenden van de antwoordbrief. Inmiddels is de antwoordbrief alsnog verzonden met daarin excuses voor de verlate reactie.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak