Onderzoek naar wateroverlast Hoge Woerd

College Westland

Naaldwijk 08.05.2019 - Op 13 februari heeft de fractie LPF Westland collegevragen gesteld over “wateroverlast P-plaats Hoge Woerd te Naaldwijk”.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Is het college bekend met deze forse wateroverlast na regenval op de P-plaats aan de Hoge Woerd in Naaldwijk? 

Antwoord 1
Ja, dit is bekend. Tijdelijk water op straat na hevige regenval is op diverse plekken binnen de gemeente zichtbaar, waaronder op bovengenoemde locatie.  Door de klimaatveranderingen, met als gevolg een toename van kortdurende hevige regenval, zal water op straat ook in de toekomst vaker voor gaan komen.  

Vraag 2
Waarom is er nadat deze wateroverlast meermalen is gemeld via het meldpunt Leefomgeving, geen actie ondernomen om dit probleem structureel op te lossen? 

Antwoord 2
Er is naar aanleiding van de meldingen actie ondernomen. De kolken zijn meerdere malen gereinigd. Helaas, was dit niet afdoende om het probleem op te lossen.  

Vraag 3
Welke maatregelen gaat het college op korte termijn nemen om deze wateroverlast na regenval te voorkomen en blijvend tegen te gaan?  

Antwoord 3
Naar aanleiding van eerdere acties is een onderzoek opgestart naar de oorzaak van dit probleem. Nadat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, worden vervolgmaatregelen genomen.