Onduidelijkheid rondom financiële situatie zwembad de Hoge Bomen

VVD Westland

Naaldwijk 07.04.2015 - Naar aanleiding van de onzekerheden over het al dan niet voortbestaan van het zwemband De Hoge Bomen wil de fractie van VVD Westland

nadere informatie ten einde een goede afweging te kunnen maken ten aanzien van dit zwembad. (foto archief)

Kwaliteit zwemlessen bij Optisport niet in het geding

Het gaat om de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven wat de omzet, bezoekersaantallen en bezettingsgraden zijn geweest van de 4 Westlandse zwembaden (De Hoge Bomen, Vreeloo, De Boetzelaer en Maesemunde) in 2014?

2. Kunt u aangeven van elk van bovengenoemde zwembaden wat de bijdragen van de gemeente hierin zijn? Daarbij is niet alleen het totaal per zwembad van belang, maar ook de opbouw van dat bedrag.

3. In de meerjarenbegroting 2015 – 2018 staat de post “Groot onderhoud zwembaden” met vanaf 2015 tot en met 2018 respectievelijk de volgende bedragen € 625.000, € 582.000, € 621.000 en € 334.000. Kunt u per jaar aangeven voor welke zwembaden de bedragen bedoeld zijn?

4. Wat zijn de kosten en de opbrengsten voor de gemeente als eenmalig het groot onderhoud wordt uitgevoerd en daarna het zwembad wordt geëxploiteerd door een derde partij?

5. Zijn Optisport en / of Sportfondsen Nederland in staat om de exploitatie het zwembad De Hoge Bomen voor de gemeente Westland kostenneutraal te doen?

6. Wat is het effect op de schuldenpositie van de gemeente Westland, als: a. het zwembad De Hoge Bomen daadwerkelijk gesloopt wordt? b. er groot onderhoud op het zwembad De Hoge Bomen plaatsvindt en het daarna geëxploiteerd wordt door een derde?

7. Wat is de boekwaarde van het vastgoedobject nu en wat wordt de boekwaarde van het object na het uitvoeren van het groot onderhoud op het zwembad De Hoge Bomen?

8. Hoeveel procent van de totale uitgaven van de gemeente Westland bedragen de exploitatiekosten van het zwembad De Hoge bomen?

9. Wat is de visie van het college op het gebied na sluiting van het zwembad De Hoge Bomen?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden. Gezien echter het feit dat moties over de Hoge Bomen staan geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 14 april a.s., ligt beantwoording - in afwijking van de gebruikelijke termijn van vier weken - vóór 14 april voor de hand.

Namens de VVD Westland fractie,

Vincent Hayward