Ontsluitingsweg kost ruim een half miljoen

College Westland

Westland 16.12.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft ons in een op 27 oktober 2014 ontvangen brief vragen gesteld inzake afkoop Vestia/verwerving gronden...

en flatgebouw van de Naaldhorst ten behoeve van de realisering van de plaats waar één van de twee gemeentehuizen gepland is.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is met Vestia overeenstemming bereikt over afkoop van de “bouwclaim” die Vestia had? Zo ja wat zijn de condities waarop afkoop heeft plaatsgevonden en zo neen, wanneer valt te verwachten dat overeenstemming met Vestia bereikt wordt en hoe staat het op dit moment met de onderhandelingen?

Antwoord 1

In 2012 is met Vestia gesproken over het mogelijke ontwikkelrecht op de desbetreffende locatie. Destijds zijn de verschillende opties om dit eventuele ontwikkelrecht af te kopen verkend. Zo is aangegeven dat de vergoeding voor afkoop maximaal € 200.000 zal bedragen. Wij zien echter geen rechtsgrond om deze claim te erkennen.

Vraag 2

Is er met Pieter van Foreest overeenstemming bereikt over de aankoop van een perceel grond en het zich op dat perceel grond bevindende flatgebouw, onderdeel uitmakende van de Naaldhorst?

Antwoord 2

Met Pieter van Foreest is overeenstemming bereikt over de aankoop van een perceel grond.

Vraag 3

Indien overeenstemming bereikt is, waarom wordt daarover niets vermeld in de Collegebesluitenlijst? Volgens afspraken die gemaakt zijn, zou de Raad toch voor de aankoop in kennis gesteld worden van eventuele aankopen van onroerende zaken door de gemeente? Als er is aangekocht, waarom is dat dan niet aan de Raad bijtijds voorgelegd of komt dat nog?

Antwoord 3

De overeenkomst voor de aankoop van de gronden vloeit voort uit de in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie voor het plan Hoogeland. De gronden zijn bestemd voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg van deze woonwijk. In de nota grondbeleid is als beleidsuitgangspunt opgenomen dat verwervingen voor lopende grondexploitaties, die reeds door de Raad zijn goedgekeurd, vallen binnen het krediet dat voor deze exploitaties is afgegeven. Zij hoeven niet separaat te worden verantwoord, maar worden meegenomen in het MPG.

Vraag 4

Indien aankoop heeft plaatsgevonden, wat is de prijs die aan Pieter van Foreest betaald is? Wordt dat bedrag geboekt op de al negatieve exploitatie van Hoogeland of wordt dat gebracht ten laste van het nieuwbouwbudget voor de twee gemeentehuizen? Zijn dit kosten die de gemeente alleen draagt of houden de drie “rekenende” aannemers daar ook rekening mee?

Antwoord 4

De gronden worden aangekocht voor een prijs van € 546.487,50 exclusief omzetbelasting. Dit bedrag komt ten laste van het project Hoogeland en is in de grondexploitatie opgenomen. Deze kosten worden dus niet ten laste gebracht van het krediet voor de realisatie van nieuwe gemeentelijke huisvesting. (Zie ook antwoord 3.) Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak