Onveilige verkeerssituatie bij rotonde Zijtwende

Westland Verstandig

De Lier 08.09.2015 - De fractie van Westland Verstandig is benaderd door een aantal bewoners van het gebied rondom de Zijtwende in De Lier terzake van het navolgende.

De verkeerssituatie is bij de rotonde van de provinciale weg gewijzigd en de bewoners beklagen zich over de nu bestaande onveilige verkeerssituatie bij de Zijtwende richting Oostbuurtseweg en komende van onder meer de Oostbuurtseweg. Vooral voor kinderen die de provinciale weg moeten oversteken is dat ernstig. Het gevaar zit hierin dat auto’s vanaf de rotonde direct het fietspad kruisen en de auto’s behoeven dan de fietsers geen voorrang te geven. Hetzelfde geldt voor fietsers die vanaf de Zijtwende komen. Ook daar is het onveilig omdat die fietsers de Zijtwende moeten oversteken om aan de overzijde te komen. Ook dat geeft veiligheidsproblemen. Ter hoogte van de ingang van Sion ligt voorts een stoeprand direct aan de fietsstrook en ook dat levert met name ’s avonds problemen op. Daarbij komt dat de rotonde ’s avonds ook niet verlicht is en ook op dat punt onveilige situaties ontstaan.

 Afrit naar de Zijtwende bij rotonde afgesloten

Met simpele maatregelen kan aan de Zijtwende aanpassing plaatsvinden, terwijl ook de ligging van het fietspad ten opzichte van de rotonde ongelukkig is omdat dat fietspad veel te dicht tegen die rotonde aanligt en afzwaaiende auto’s vanaf de rotonde door fietsers niet opgemerkt worden. Dat heeft al heel vaak tot bijna ongelukken geleid en voordat het echt een ongeval wordt, lijkt een wijziging van de huidige verkeerssituatie geboden. Niet duidelijk is of dat de Provincie is die uiteraard de rotonde heeft aangelegd of de gemeente. Ter hoogte van Rijk Zwaan geldt een andere voorrangsregeling bij de rotonde en dezelfde provinciale weg en die is veel beter. Dat wil zeggen dat de auto’s die komen vanaf de rotonde voorrang moeten geven aan het rechtdoor rijdende fietsverkeer en vice versa.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-         Is uw College bekend met de onveilige situatie ter hoogte van de Zijtwende ter hoogte van het bedrijf Sion en het fietspad zoals dat daar ligt?

-         Is het College bereid om zelf danwel via de Provincie een verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse te bevorderen door doeltreffende verkeersmaatregelen te nemen waaronder het wijzigen van de voorrangsregeling zoals die nu geldt, het verruimen van de afstand tussen het rechtdoorgaande fietspad en de rotonde waardoor er meer zicht komt op afslaande auto’s en het verwijderen van de stoeprand zoals deze ter hoogte van de ingang van het bedrijf Sion is neergelegd?

-         Het lijkt goed de oranje strepen door te trekken zodat duidelijk is dat er sprake is van een doorgaand fietspad. Is uw College bereid deze aan te brengen?

-         Kan bezien worden of er ook nog andere maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid ter plaatse te bevorderen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Astrid Bavius

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig