ONW en wethouder voorbarig met presentatie Waelpark

door GBW

's-Gravenzande 07.10.2014 - In september heeft er een eerste lezing van het plan Waelpark plaatsgevonden in de commissie Ruimte.

Een tweede behandeling zou plaats vinden in de commissie EFO van afgelopen week en besluitvorming zou eigenlijk plaatsvinden in de raadsvergadering van oktober.

Het college heeft op het allerlaatste moment de commissieleden laten weten dat behandeling van het plan voor een tweede lezing niet door kon gaan, aangezien er nog belangrijke en relevante stukken niet gereed waren.

Zonder verder inhoudelijk op het plan in te gaan is onze fractie van mening (na behandeling van de eerste lezing) dat het plan niet compleet is en problemen naar de toekomst worden verschoven. Voorbeelden hiervan zijn het tekort aan speelvoorzieningen, het échte openbaar groen en de invulling van de wateropgave.

Ondanks dat de raad nog geen uitspraak over het totale plan heeft gedaan en het college zelf aangeeft dat er nog essentiële informatie ontbreekt, wordt er toch een presentatie voor geïnteresseerde gegeven in de Kiem in ’s-Gravenzande. Deze avond wordt georganiseerd door ONW en wordt geopend door de wethouder planontwikkeling, zo lezen wij in de uitnodiging.

ONW heeft vaker vooruitlopend op definitieve besluitvorming van de gemeenteraad informatieavonden georganiseerd, waarna de gemeente geconfronteerd werd met boze buurtbewoners die teleurgesteld waren en later boze (kavel)kopers die ook hevig teleurgesteld waren in het hele traject waar ONW toezeggingen deed waar de gemeenteraad nog geen besluit over had genomen.

GemeenteBelang Westland had gehoopt dat er geleerd was van met name het verkoop traject van Gantel de Baak, maar dat blijkt helaas niet zo te zijn. Er worden straks verwachtingen gewekt bij buurtbewoners en potentiële kopers waarvan absoluut niet zeker is of het plan ook (financieel) haalbaar is en of dit de vorm is waarin het plan zal worden uitgevoerd.

Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1) Is uw college het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat ONW er verstandiger aan zou doen om eerst definitieve besluitvorming van de gemeenteraad af te wachten alvorens een informatieavond te organiseren en verwachtingen te scheppen die wellicht niet haalbaar zijn?

2) Deelt het college onze mening dat de aanwezigheid van de wethouder planontwikkeling, in zijn rol als spreker tijdens de informatieavond, de indruk wekt dat de gemeente de plannen al klaar heeft en dat de besluitvorming zo goed als rond is?

3) Bent u het met ons eens dat het hier om een vreemde gang van zaken betreft. Doelende op de ontvangen memo door de leden van de commissie EFO waarin vermeld staat dat er nog stukken niet compleet zijn en dat het stuk voor stuk belangrijke onderwerpen zijn die zorgvuldige behandeld dienen te worden (zie de memo die als bijlage is toegevoegd)?

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Remmert Keizer.

Frank Rijneveen.