Open brief WV/LEO2.0 aan bevolking over gemeentehuisplannen

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/10/2013 07:23 - Gewijzigd op 19/10/2013 07:49

Westland 19.10.2013 - Westland Verstandig/LEO 2.0 heeft in de kwestie 2 nieuwe gemeentehuizen een open brief verstuurd van de pers tot aan de minister van binnenlandse zaken.

Aanleiding voor WV/LEO2.0 om de zaak opnieuw aan te kaarten is dat het College van wethouders en burgemeester middels een verregaand voorstel alle touwtjes in handen wil hebben, voordat de campagnes van de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2013 plaatsvinden, starten.

Vier jaar geleden wilde het college en de meerderheid van de gemeenteraad de gemeentehuisplannen ook er doorheen drukken (ieder huishouden kreeg een hele presentatie op de deurmat destijds), maar de ene naar de andere partij zag dat er electoraal geen draagkracht voor was en draaide toen, zij het tijdelijk, bij. Alleen LPF Westland hield toen vast aan de voornemens.

Maar uiteindelijk gingen de 'volksvertegenwoordigers' een paar jaar geleden weer op de oude voet verder en nu willen zij een herhaling van 4 jaar geleden voorkomen, door de kwestie er alsnog doorheen te drukken voor de campagnes beginnen, zo wordt vermoed. Hieronder de inhoud van de brief.

----------------------

Aan de Westlandse bevolking

Aan de Raad van de gemeente Westland

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland

Aan de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijne Excellentie dr. R.H.A. Plasterk

Inzake: mogelijke taakverwaarlozing gemeentebestuur Westland/Europees aanbesteden zonder het maken van voorbehouden waardoor de gemeente schadeplichtig wordt bij afhaken. Wederom een blamage voor de gemeente Westland.

Geachte inwoners van Westland, leden van de Raad, leden van het College van B&W, Commissaris van de Koning en zijne Excellentie,

Kort en goed

Voorstel bouw twee halve gemeentehuizen Van der Tak, burgemeester onwaardig!!! Burgemeester gaat over de schreef. Hij stelt zijn eigen imago, verlangens boven het belang van de gemeente Westland.

• Over de nieuwbouw van een gemeentehuis in Westland wordt al heel lang gesteggeld. Een dossier waar Westland zeker niet trots op kan zijn. Na eerdere blunders nu weer een opmerkelijk Raadsvoorstel. Daarin stelt de burgemeester voor dat de Raad op 30 oktober 2013 nog één keer mag besluiten dat het College het vervolgens alleen voor het zeggen heeft. De Raad komt er dan niet meer aan te pas.

• In de discussie over het gemeentehuis dreigt opnieuw een dieptepunt. Na het debacle over de poging tot ontduiking van Europese aanbesteding waar de burgemeester al voor werd teruggefloten, probeert hij nu de Raad bewust buitenspel te zetten.

• Als een meerderheid van de gemeenteraad op 30 oktober akkoord gaat met het voorstel om hem een mandaat te verlenen en hij dat mandaat ge- c.q. misbruikt om in de aanbestedingsvoorwaarden de gemeente bindende voorwaarden op te nemen, raakt de Raad op hetzelfde moment haar zeggenschap kwijt. Ook een nieuw gekozen Raad kan het dan vervolgens schudden omdat ze bewust, zo stelt de burgemeester –overigens ten onrechte-, maar bovenal onnodig, voor een onomkeerbaar feit worden gesteld.

• Het enige doel daar bij is, zo geeft de burgemeester ook eerlijk toe, de Westlandse inwoners geen mogelijkheid te geven om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 nog een keer hun mening te geven of zij nu wel of geen nieuw gemeentehuis willen. Dit is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken.

• Getracht wordt door afspraken met derden te maken in de aanbestedingsvoorwaarden, om de gemeentehuiszaak nu zo klem te zetten dat welke Raadsmeerderheid er na maart 2014 ook gaat komen, men de bouw van twee halve gemeentehuizen wel moet uitvoeren. En dat is natuurlijk te gek voor woorden. Maar dan wordt wat ons betreft buiten de waard gerekend!!

Nadere toelichting:

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland en een kleine meerderheid van de huidige Raadspartijen willen persé twee halve nieuwe gemeentehuizen bouwen. Op dit moment heeft Westland al zeven gemeentehuizen. Daarvan staan er al drie heel lang leeg. Gezien de marktsituatie komt aan die leegstand voorlopig geen einde.

Over de nieuwbouw van een gemeentehuis in Westland wordt natuurlijk al lang gesteggeld. Tot nog toe is het een dossier waar Westland zeker niet trots op behoeft te zijn. De recente blunder om te denken dat geen Europese aanbesteding nodig was en de plannen vergund zouden kunnen worden aan een willekeurig samengestelde Westlandse ondernemerscombinatie is uiteraard ook weer een dieptepunt in dit dossier. Het gevolg: heel veel ambtelijke uren verspild en een bedrag van meer dan €100.000,-- aan kosten.

Nu wordt er weer een nieuwe poging gedaan onder leiding van burgemeester Van der Tak die portefeuillehouder is.

Er is een Raadsvoorstel waarover de Commissie Bestuur op 14 oktober 2013 vergaderd heeft. Burgemeester Van der Tak heeft in het Raadsvoorstel en ook tijdens de commissie meerdere malen kenbaar gemaakt dat de Raad op 30 oktober 2013 nog één keer mag besluiten. Daarna heeft het College het voor het zeggen. De Raad komt er niet meer aan te pas. Het enige doel daarbij is –en dat geeft burgemeester Van der Tak ook eerlijk toe- de Westlandse inwoners niet meer de kans te geven om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 nog een keer hun mening te geven of zij nu wel of geen nieuw gemeentehuis willen.

Er is de afgelopen jaren naar de burgers steeds gezegd dat er open en transparant naar hen gecommuniceerd zou worden en dat de mening van de burgers wel degelijk telt. Dat wordt hier met voeten getreden. Getracht wordt –overigens zonder dat dat zal lukken omdat in maart 2014 er nog geen opdracht gegeven is aan een aannemer- om de gemeentehuiszaak nu zo klem te zetten dat welke Raadsmeerderheid er ook na maart 2014 gaat komen, men de bouw van twee halve gemeentehuizen zal moeten uitvoeren op twee verschillende locaties.

De plannen (er is enkel nog maar een globaal programma van eisen van de twee halve gemeentehuizen en voor de rest is er nog helemaal niets) zien er als volgt uit:

-30 oktober 2013: Besluit van de gemeenteraad dat het College zijn gang kan gaan en in feite een blanco cheque krijgt om zowel de architectuur, de inrichting van de gebouwen als wel de financiën zelf af te wikkelen; Daarbij wordt gekozen voor een zeer dure en ingewikkelde wijze van aanbesteden: de gemeente verbindt zich aan één partij om gedurende 25 jaar een gebruiksvergoeding te gaan betalen en in zijn totaliteit –kort gezegd- zal die gebruiksvergoeding in 2017 circa €4 miljoen gaan bedragen. Dat bedrag wordt ieder jaar verhoogd met een index. Over 25 jaar is de gemeente derhalve tussen de €100 miljoen en €150 miljoen kwijt aan die ene contractspartij die alles bepaalt;

30 oktober 2013 – 1 april 2014: Wordt Europees aanbesteed en de biedingen komen dan binnen en worden beoordeeld

1 april 2014 tot en met december 2014: Onderhandeld wordt met drie partijen die ingeschreven hebben.

Eind december 2014: Ondertekening contract met de gelukkige uitgekozen aannemer

Tweede helft 2015 en 2016: Bouw van twee halve gemeentehuizen;

De Raad komt er dus niet meer aan te pas en burgemeester Van der Tak en zijn College regelen alles. Overigens zij opgemerkt dat de betrokkenheid van burgemeester Van der Tak als portefeuillehouder niet echt gelukkig is. Immers de burgemeester dient de gemeente en de Raad en het College te behoeden voor eventuele misstappen en nu heeft de burgemeester toch een dubbele pet op: hij bedenkt, voert uit en moet tevens iedereen “behoeden”. Dat lijkt een niet gewenste combinatie.

De reden van deze brief aan u is de navolgende.

Het tijdschema geeft aan dat er geen enkele haast is. Immers pas eind december 2014 wordt er een contract getekend en de bouw vindt pas veel later plaats. Volgens de hiervoor genoemde data zal de kiezer van Westland wel degelijk nog iets te zeggen hebben. Immers zouden de partijen die één gemeentehuis willen bouwen de verkiezingen winnen, dan kan de aanbestedingstrein nog gemakkelijk gestopt worden. Hetzelfde geldt als partijen die voorlopig door willen gaan in twee of drie bestaande gebouwen de verkiezingen winnen. Ook geldt dat natuurlijk als de partijen die nu de meerderheid hebben en gekozen hebben voor de twee halve gemeentehuizen de verkiezingen winnen.

Echter opgemerkt moet worden dat praktisch alle politieke partijen in de huidige Raad de gekozen oplossing, te weten de bouw van twee halve gemeentehuizen, een ongelukkige vinden. Het was alleen en uitsluitend een politiek compromis daar CDA alleen maar aan de Tiendweg wilde bouwen en GBW alleen maar op de huidige Rabobanklocatie. Onder leiding van burgemeester Van der Tak is toen besloten tot dit compromis: twee halve gemeentehuizen omdat het CDA de helft van de Tiendweg opgaf en het GBW de helft van de Rabobank. Praktisch maar wel duurder, ingewikkelder –de ambtenaren blijven op twee plaatsen zitten die op ruime afstand van elkaar gelegen zijn- en onbegrijpelijk daar twee of drie bestaande gemeentehuizen hetzelfde effect zouden gaan hebben.

Burgemeester Van der Tak heeft in het Raadsvoorstel en ook tijdens de commissievergadering van 14 oktober 2013 opgemerkt dat de schadeplichtigheid bij “afhaken” van de gemeente Westland hoog zal zijn. “Westland is daar niet bij gebaat” wordt opgemerkt in het Raadsvoorstel.

Burgemeester Van der Tak heeft ook tijdens de commissie aangegeven dat er een constructie gevolgd gaat worden waardoor afhaken voor de gemeente een uiterste financieel nadelige zaak zou gaan worden. Deze opmerking is bij onze fractie volstrekt verkeerd gevallen.

Bewust en met opzet tracht de burgemeester een situatie te creëren die de gemeente Westland schaadt. Immers overal in het land vinden dit soort aanbestedingen plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad. De Raad moet goedkeuren, het ingaan van de volgende ronde –dat wil zeggen de situatie na 1 april 2014-, met welke partijen doorgegaan wordt, hoe de plannen eruit komen te zien, maar in ieder geval zal de Raad akkoord moeten gaan met de uiteindelijke overeenkomst zoals deze gesloten wordt met de partij aan wie het werk gegund wordt in december 2014. Dit geldt zeer zeker in deze situatie waarin gezien de complexe wijze van aanbesteden het alle kanten op kan en voorts de gemeente zich vastlegt voor 25 jaar.

Voeg daarbij dat pas eind 2015/2016 gebouwd gaat worden en dan zal duidelijk zijn dat het sowieso verstandig is om een voorbehoud in te bouwen. Niemand weet hoe de wereld er eind 2015/2016 uitziet. Een aantal voorbehouden maken in de aanbestedingscondities is niet alleen gebruikelijk, maar ook absoluut gewenst. Inschrijvende aannemers weten dan waar ze aan toe zijn en schrijven in met inachtneming van die voorbehouden. Burgemeester Van der Tak heeft dat desgevraagd in de commissie geweigerd toe te zeggen en heeft het tegendeel betoogd. De betrouwbaarheid van de gemeente zou in gedrang zijn als hij een dergelijk voorbehoud zou maken. Onbegrijpelijk en ook onjuist. De burgemeester probeert alleen zijn eigen wil door te drijven.

Overigens ook bij geen voorbehoud heeft Westland tot zeker zomer 2014 de mogelijkheid zich terug te trekken zonder gevolgen. Enkel worden offertes opgevraagd. Dit is alleen anders als het College de gemeente zich laat “vastleggen”! Het heeft er echter schijn van dat de burgemeester dat wil.

Burgemeester Van der Tak en het College maken zelf de keuze en hebben alleen maar op het oog om de verkiezingen op die wijze te beïnvloeden. Ook tijdens de perspresentatie van de begroting heeft burgemeester Van der Tak uitdrukkelijk aangegeven met deze coalitie waarin ook zijn eigen CDA-partij zit, door te willen gaan. Afgezien dat een dergelijke opmerking door de burgemeester “not done” is, is duidelijk wat zijn intentie is. De burgemeester probeert op deze wijze te sturen en te beïnvloeden en dat is een zeer slechte zaak.

De burgemeester gaat met andere woorden over de schreef. Hij stelt zijn eigen ideeën, imago en verlangens boven het belang van Westland en haar inwoners. Wij vinden dit onaanvaardbaar. Wat men ook vindt –wel of geen nieuw gemeentehuis, twee halve gemeentehuizen- deze insteek is hartstikke verkeerd. Wij zullen dit dan ook aanvechten, niet alleen tijdens de Raadsvergadering op 30 oktober 2013, maar ook daarna. Hier is duidelijk sprake van taakverwaarlozing en het stellen van eigen ideeën boven het belang van de gemeente. Afgewacht moet worden of een meerderheid van de Raad dezelfde kant opgaat als haar voorzitter/burgemeester. Ook die Raadsleden schaden dan de belangen van Westland en haar inwoners.

Hoogachtend,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0