Oplossing voor markt in 's-Gravenzande

College Westland

's-Gravenzande 17.07.2021 - Op 21 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF over de openingstijden voor de markt in ‘s-Gravenzande.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1
Heeft de horeca of afgevaardigde van de horeca aan het college gevraagd om de sluitingstijd van de marktkooplieden in 's -Gravenzande te vervroegen van 17:00 uur naar 16.00 uur? Is het college hierop ingegaan? Of hoe staat het college hierin?

Antwoord 1
Het bestuur van BIZ Centrum ’s-Gravenzande heeft aan de gemeente gevraagd of er beoordeeld kan worden of in de maanden juli en augustus de eindtijd van de warenmarkt in ’s -Gravenzande vervroegd kan worden van 17.00 uur naar 16.00 uur. De gemeente heeft aangegeven dit te zullen onderzoeken. De Marktcommissie adviseert hier negatief over, maar heeft voorgesteld een efficiëntieslag te maken in de afbouw- en opruimtijd na de warenmarkt om de huidige tijd van maximaal twee uur, conform Marktverordening Westland 2005, te verkorten naar een uur. De Marktcommissie stelt dat op deze wijze de belangen van beide partijen worden behartigd.

Vraag 2
Is het college ook bekend met de bezwaren van de marktkooplieden? Er loopt inmiddels ook een handtekeningenactie. (3000x ondertekend) Is het college hier mee bekend?

Antwoord 2
Het college is bekend met de bezwaren tegen het voorstel zoals dat aan de Marktcommissie is gedaan. Inmiddels is een alternatief voorstel omarmd.

Vraag 3
Kan de gemeente aangeven hoe het zit met de leges op het Marktplein? Wat betalen de marktkooplieden en wat betalen de horecaondernemers op het marktplein voor de gebruikte vierkante meters?

Antwoord 3
Marktkooplieden betalen eenmalig € 110 legeskosten voor de vaste standplaatsvergunning voor een marktkraam op een warenmarkt. Daarnaast betalen zij conform de Verordening Marktgelden Westland 2021 een bedrag van € 1,45 per strekkende meter per dagdeel voor de ingenomen standplaats. Dit bedrag kan in abonnementsvorm per kwartaal of per jaar betaald worden met een bedrag van respectievelijk € 16,85 per strekkende meter per dagdeel per kwartaal en € 60,60 per strekkende meter per dagdeel per jaar. 

Aanvankelijk had het college op 30 oktober 2012 besloten om huurovereenkomsten met horecaondernemers aan te gaan, waarbij een huurbedrag van € 12,- per vierkante meter gemeentegrond werd berekend. Hierop is het college teruggekomen, waardoor er vanaf 2014 geen huurbedrag meer betaald wordt. Vraag 4 Nu de coronamaatregelen worden versoepeld en we steeds meer naar de oude situatie van voor corona gaan, blijven dan ook de (tijdelijke) maatregelen van extra vierkante meters terras voor de horeca?

Antwoord 4
De gemeente heeft besloten dat horecaondernemers tot 1 oktober 2021 verruimde terrassen kunnen inrichten om invulling te kunnen geven aan de 1,5 meter sociale distantie ter bestrijding/beperking van COVID -19. Indien er door versoepeling van de maatregelen van het Rijk na 1 oktober 2021 geen noodzaak meer is om verruimde terrassen in te richten, zal de gemeente beoordelen of de mogelijkheid om verruimde terrassen in te richten na 1 oktober 2021 al dan niet moet worden verlengd.