Opvang en nazorg ex-gedetineerden moet beter

D66, CDA Westland

Westland 01.11.2014 - Voor de nazorg van ex-gedetineerden zijn sinds januari 2004 de gemeenten verantwoordelijk.

De vorm en inhoud van deze nazorg verschilt per gemeente. Sommige hebben een eigen coördinatiepunt of een Bureau Nazorg, andere hebben deze taak ondergebracht bij het Veiligheidshuis in de regio. Hoe de nazorg in de gemeente Westland geregeld is, is niet duidelijk.

De gemeentelijke website biedt geen informatie. Een onlangs vrijgekomen gedetineerde verhaalde over zijn contact met de gemeente. Hij werd doorverwezen naar het regionale Meldpunt Bezorgd in Delft. Dit Meldpunt stuurde hem door naar het Juridisch Loket, dat hem op zijn beurt weer doorverwees naar de gemeente.

In het Jaarplan 2014 van het Veiligheidshuis Haaglanden, waar Westland in participeert, wordt ruim aandacht besteed aan opvang van ex-gedetineerden. Binnen het Veiligheidshuis functioneert het Bureau Nazorg dat gedetineerden ondersteunt bij terugkeer in de maatschappij. Momenteel werkt Bureau Nazorg voor de gemeente Den Haag, maar heeft aangeboden ook voor de regiogemeenten te werken.

In 2013 is het aanbod al gedaan om kosteloos te experimenteren met een aantal casussen in de regiogemeenten. Aangekondigd wordt dat Bureau Nazorg in 2014 verder in gesprek gaat met de gemeenten, die daar interesse in hebben, over verdergaande samenwerking.

Deze informatie leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1

Hoe heeft de gemeente Westland sinds 2004 de opvang van en nazorg aan ex-gedetineerden vormgegeven?

Vraag 2

Hoeveel gedetineerden keren er jaarlijks terug in de Westlandse samenleving? In welke leeftijdscategorieën vallen deze?

Vraag 3

Bij hoeveel Westlandse ex-gedetineerden is er sprake van recidive?

Vraag 4

Waarom heeft Westland geen gebruik gemaakt van het aanbod van Bureau Nazorg?

Vraag 5

Is het college bekend met andere, zeker ook lokale, aanbieders die zorg en opvang bieden aan ex-gedetineerden? Zo ja, welke aanbieders zijn er in onze gemeente en regio actief?

Vraag 6

Is een gemeente verplicht de nazorg bij één aanbieder onder te brengen of is het mogelijk om, net als bij de inkoop binnen de Decentralisaties, dit bij verschillende aanbieders uit te besteden?

Vraag 7

Is het college bereid om duidelijk via de website en andere communicatiekanalen de verantwoordelijkheden van de gemeente ten aanzien van ex-gedetineerden onder de aandacht te brengen?

Vraag 8

Is het college bereid om in 2015 te bezien of er een of meer aanbieders in de arm kunnen worden genomen om de opvang en nazorg van ex-gedetineerden te verzorgen? Zo ja, op welke wijze denkt het college dit uit te gaan voeren?

Wij verzoeken het college de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Maxim van Ooijen, Dennis Chafiâ

raadslid D66 Westland, raadslid CDA Westland

Benjamin Hofland

steunraadslid D66 Westland