Overlast door arbeidsmigranten aan de Endeldijk

Westland Verstandig

Honselersdijk 07.07.2014 - De fractie van Westland Verstandig is in korte tijd een aantal malen door Westlandse burgers aangesproken op overlast...

die ontstaat door bewoning van arbeidsmigranten van een woning in de directe omgeving. Weliswaar wordt er vaak gemeld bij het Meldpunt Leefomgeving van de gemeente en ook melding gemaakt bij de politie, maar dit leidt niet tot een blijvende verbetering van de situatie. De politie geeft wel aan dat zij er een melding van maakt.

Vaak is wel te zien dat de politie inderdaad contact opneemt met de bewoners en dat dan even de zaak weer onder controle is. Het gaat in het geval van de Endeldijk om de huisvesting van bijna tien arbeidsmigranten in een woning die de bestemming wonen volgens het geldende bestemmingsplan heeft. De woning is gelegen in een gebied met woningen met ook gezinnen met jonge kinderen.

In feite is sprake van een kamerverhuurbedrijf danwel van een pension. Eerder heeft onze fractie al vragen gesteld terzake van panden in Honselersdijk, Monster en ’s-Gravenzande waar zich identieke situaties voordeden. Deze vragen hebben blijkbaar niet geleid tot het nemen van passende maatregelen voor andere locaties in Westland. (foto archief)

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Is uw College bekend met de overlastsituatie met betrekking tot de Endeldijk? Die overlast wordt ervaren door een groot aantal inwoners van Westland die in nabijgelegen woningen woonachtig zijn;

- Naast de politie zal de gemeente moeten handhaven, in zoverre dat onderzocht moet worden of sprake is van een kamerverhuurbedrijf danwel pension en dat is strijdig met de vigerende bestemming. Is het College het met deze redenatie eens en is uw College bereid om direct maatregelen te nemen?

- In het geval van de Endeldijk wordt de overlast steeds erger en de afgelopen vier dagen is zeker zes keer geklaagd door omwonenden. Hier moet een halt aan toegebracht worden daar ook de gemeente zich moet realiseren dat hinderlijke situaties in en rondom woningen als hoogst hinderlijk worden gezien. Één van de kerntaken van de gemeente Westland moet zijn om haar inwoners een veilige en goede leefomgeving te garanderen.

Door deze wijze van gebruik van woningen door arbeidsmigranten is daarvan geen sprake, zeker nu dat op grote schaal voorkomt. Niet te voorzien valt dat op korte termijn de hotels gebouwd gaan worden, zodat gevreesd moet worden dat dit soort situaties alleen maar zal toenemen. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat één van de kerntaken van de gemeente en dus ook van het gemeentebestuur is om de veiligheid en leefbaarheid van de directe woonomgeving voor burgers te garanderen en daarvoor alles in het werk te stellen om ergernissen op dat punt te voorkomen?

- De regelgeving, het bestemmingsplan en het zijn van een woning geven voldoende aanknopingspunten om situaties zoals deze te voorkomen. Is het College het met de fractie eens en zoja wanneer kan actie verwacht worden?

- Wordt het niet tijd dat er een beleidsnota gaat komen inzake het gebruik van woningen

–zowel burgerwoningen als agrarische woningen- ten behoeve van arbeidsmigranten en ook het aantal personen die een dergelijke woning mogen bewonen geregeld wordt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig