Overleg inzake verbetering verkeerssituatie Kerkstraat-Vorkotterstraat

College Westland

Kwintsheul 29.04.2016 - De fractie D66 heeft in december vragen gesteld aan B&W over het bouwplan Kerkstraat-Vorkotterstraat te Kwintsheul. Op 28 januari

ontvingen zij aanvullende vragen. Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Klopt het bericht dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor sloop en nieuwbouw is ingediend voor de locatie Kerkstraat 77 en 77A te Kwintsheul?

Antwoord 1

Ja, op 4 december 2015 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Op 8 december 2015 is tevens een sloopmelding ontvangen.

Vraag 2

Is het college met de D66-fractie van mening dat afbraak van de panden de mogelijkheid biedt om de verkeerssituatie en de verkeerveiligheid op de hoek aanzienlijk te verbeteren?

Antwoord 2

Ja, dat is een mogelijkheid.

Vraag 3

Is het college bereid in overleg te treden met de eigenaar van de locatie om te bezien of eventuele nieuwbouw op het perceel zo kan worden gesitueerd dat de nieuwe rooilijn in de rest van de Kerkstraat wordt gevolgd?

Antwoord 3

Ja, er vindt overleg plaats met aanvrager om te bezien hoe het plan kan worden aangepast, zodat de verkeersveiligheid ter plaatse verbeterd wordt.

Vraag 4

Bent u bereid om bij verdere ontwikkelingen op dit perceel in overleg met de eigenaar te bevorderen dat er gedegen archeologisch en bouwhistorisch onderzoek wordt gedaan, dat daar ook tijd voor wordt ingeruimd en dat de gemeentelijke archeoloog hierbij ook lokale Westlandse vrijwilligers betrekt?

Antwoord 4

Het bestemmingsplan schrijft voor dat op gronden met de bestemming ‘Waarde – Archeologie – 2’ gebouwd mag worden, mits de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld. Het ingediende rapport is nog niet als voldoende beoordeeld en wordt aangepast. Op dit moment is dus nog niet duidelijk welke archeologische en bouwhistorische waarden op het perceel verwacht worden en of deze zullen worden verstoord door de geplande ontwikkelingen. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zal door de gemeentelijke archeoloog worden besloten of - en zo ja - welk type vervolgonderzoek noodzakelijk is. Waar mogelijk zullen lokale vrijwilligers worden betrokken bij het onderzoek.

Aanvullende vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht in de Wateringse Krant van 27 januari 2016?

Antwoord 1

Ja, wij hebben kennis genomen van het bericht.

Aanvullende vraag 2

In hoeverre berust dit artikel voor wat betreft het vermelde over het bouwplan aan de Kerkstraat op waarheid?

Antwoord 2

De informatie is onjuist. De vergunning is nog niet verleend.

Aanvullende vraag 3

Indien de bouwvergunning reeds is afgegeven, hoe reëel is het dan nog dat eventuele nieuwbouw teruggeplaatst wordt en de verkeersveiligheid op dit punt eindelijk wordt verbeterd?

Antwoord 3

De omgevingsvergunning is nog niet afgegeven. Voor verdere beantwoording verwijzen wij u naar de hiervoor gegeven antwoorden

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak