Overzicht bomenbeleid in gemeente Westland

College Westland

Westland 22.03.2023 - Op 13 februari zijn er collegevragen gesteld door fractie D66 Westland over bomen borgen in gebiedsgericht plan.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Gedurende de vorige raadsperiode heeft de fractie van D66 Westland sterk campagne gevoerd voor een groener Westland. Na onderzoek van de fractie bleek dat Westland een negatieve bomenbalans had van ongeveer 1.800 bomen. Telkens wanneer D66 verzocht om haast te maken met het planten van deze bomen, bleek dat het college het lastig vond om geschikte locaties te vinden.

Als reactie op het college startte de fractie de inmiddels bekende actie Make Westland green again, die honderden locaties opleverde voor het aanplanten van heel veel bomen. Inmiddels zijn de eerste honderd bomen geplant, maar nog altijd heeft Westland een sterk negatieve bomenbalans.

De fractie van D66 Westland vindt het belangrijk om grote stappen te zetten op het gebied van groen. Deze stappen moeten een plaats krijgen in het Gebiedsgericht Plan dat het college momenteel aan het uitwerken is. In dit plan moeten de bomen geborgd worden die nú op de bomenbalans staan. Het kan en mag niet zo zijn, dat door dit nieuwe plan het aantal te planten bomen komt te vervallen.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

Vraag 1
Wat is de bomenbalans van de afgelopen jaren?

Antwoord 1
In onderstaande tabel staat het aantal bomen dat sinds 2012 in Westland is gepland. Dit betreft gemeentelijke bomen die in beheer zijn bij de gemeente Westland. Bomen in nieuwbouwwijken die nog niet in beheer zijn bij de gemeente vallen buiten dit overzicht. Bomen die deel uitmaken van een bos of bosschage staan hier ook niet bij evenals de bomen dei we hebben uitgereikt aan inwoners om zelf in hun tuin te planten. (In 2022 waren dat er 3.200)

Aantal bomen geplant sinds 2012
2012 415
2013 338
2014 402
2015 1.419
2016 1.031
2017 1.274
2018 863
2019 721
2020 731
2021 1.348
2022 540
2023 502

In totaal heeft de gemeente Westland per 15 februari 2023, 45.104 bomen in beheer. Dit aantal wijkt af van het aantal bomen genoemd in het memo van 8 november 2021, over het plan van aanpak bomenaanplant winterperiode 2021-2022. Dit komt doordat wij voor het zuiver in kaart brengen, de inboet (nog te planten) bomen, bomen die al weg zijn en te vellen bomen voor het eerst niet meetellen. Dit was eerder wel het geval. Zo ontstaat een juist beeld van de bomen die in de openbare ruimte staan. Bomen in nieuwbouwprojecten die nog niet volledig opgeleverd voegen we toe zodra het beheer naar de gemeente komt.

Vraag 2
Volgt het college nog altijd het beleid van "één boom kappen is twee bomen planten"?

Antwoord 2
Nee, dat is voor zover wij konden achterhalen geen beleid van de gemeente. Wel planten we de komende jaren substantieel meer bomen dan voorheen. Wij kijken vooral naar kwalitatief goede bomen in plaats van het tellen het aantal stammen. We hebben de ambitie om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en werken aan meer waardevol groen in Westland.

Vraag 3
Hoeveel bomen moeten er nog geplant worden volgens het huidige beleid?

Antwoord 3
We planten zoveel bomen als praktisch mogelijk is, zolang het budget dat toelaat. Het is onduidelijk hoeveel bomen er, uitgaande van bovenstaande richtlijn, geplant zouden moeten worden. Daarom gaan we hard aan de slag met onze ambities en voeren het tempo daar waar mogelijk op.

Vraag 4
Is het college het met D66 Westland eens dat het aantal te planten bomen moet worden opgenomen in het nieuwe Gebiedsgericht Plan?

Antwoord 4
Nee, we informeren de raad en de inwoners jaarlijks over het aantal bomen dat we planten. Het aanplanten van bomen is een belangrijk thema zoals ook in concept GGP staat. Een exact aantal namen we niet in het GGP op, omdat het college van mening is dat de kwaliteit en waarde van de boom boven het aantal stammen gaat. Daarvoor nemen we de komende jaren meerdere initiatieven vanuit het Groenfonds om waardevol groen te realiseren.

Reacties (17 reacties geplaatst)

Klachten over de veel te hoge bomen in de hoenderparklaan in kwintsheul, leveren gevaar bij storm. Ze passen trouwens niet erg in het straatbeeld. Vervangen voor kleinere bomen zou welkom zijn. Gaarne reactie.
In de opstal gehalveerd? Nou niet in.opstal 3, omgeving Joannes school. Veel te hoge bomen, hangen over de daken van de woningen, met wind hoor je ze ook tegen de daken "slaan" hoge bomen die zeker 4 meter ingekort kunnen worden, takken die regelmatig op auto's vallen en ze nemen alle zon weg van de tuinen en het heeft geen zin om zonnepanelen te nemen. Als je belt naar de gemeente wordt er gezegd dat het groen behouden moet blijven maar dat wordt niet gevraagd. Snoeien wordt gevraagd, vandaag of morgen gebeuren er ongelukken, die kant van opstal 3 wordt gewoonweg vergeten in onderhoud
Tegenwoordig zeiken mensen al dat een vogel op hun auto gepoept heb omdat die daar in de boom zit. Last van blad. Last vsn een scheef tegeltje. En ja hoor, een paar klachten en de gemeente komt wel langs om er weer een paar neer te maaien. Maar vergeet niet dat je je eigen omgeving aan het vergiftigen bent
Reactie op vd Lijster. Bomen die in een versteende omgeving staan zoals parkeerplaatsen hebben gebrek aan lucht, water en voeding. De wortels gaan noodgedwongen naar boven om lucht te happen en wat te drinken. gelijk hebben ze. Fout aanplantbeleid in het verleden is de oorzaak, helaas worden nog steeds veel bomen fout aangeplant, ook weer in een versteende omgeving. Is de boom dan eindelijk nuttig, geeft schaduw, haalt CO2 en gif uit de lucht en is het een huis voor insecten en vogels, dan willen wij dat ze worden gekapt. Een cirkel die we zelf in stand houden. Toenemende hittestress en droogte, maar ook wateroverlast (een grote boom drinkt honderden liters water per dag) zou ertoe moeten leiden dat we weer vrienden worden met de bomen in plaats wat velen nu doen ze te haten. Westland is de minst groene gemeente van NL en bodem, water en lucht zijn ongezond...................
Eenzijdig gedoe over Bomen!
Bomen kappen in eigen tuin mag alleen als de betreffende boom NIET op de lijst particuliere beschermde bomen staat. Die lijst is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.
Laten we beseffen dat al die stekjes die nu worden aangeplant voor de biodiversiteit nul waarde hebben. Ook voor uit de lucht halen van CO2 en fijnstof vrijwel nul waarde. Een boom groeit door de tijd en bijvoorbeeld een beuk of een eik worden pas na tientallen jaren heel waardevol. Pas na 100 jaar worden het krachtige biodiverse reuzen. Maar openbare bomen mogen officieel in de gemeente Westland na 30 jaar worden gekapt; afgeschreven. Dus volwassen worden bomen hier niet. Het aantal stammen is onbelangrijk, het moet gaan om de kwaliteit en variatie van het totale bladerdak. Het aantal bomen wat er was, beloften om bomen te planten en hoeveel er dan in een collegeperiode bijkomen is randinformatie. Toch horen wij alleen maar in de politiek over bomen planten. Stammen tellen is zinloos, toch gebeurt het. Kap je een eik, beuk of wilg van 100 jaar dan moet je alleen al voor CO2 opname tussen 500 en 1000 jonkies aanplanten.
Een gezonde leefomgeving is er niet in Westland, om dat te bereiken moet je veel meer doen dan wat boompjes planten; zoals integraal werken aan:
Klimaatbestendigheid/klimaat adaptief zijn, bestrijden van hittestress, herstel van biodiversiteit, vergroening en versterking van de natuur, droogte en wateroverlast, een schone bodem en schoon water (Kaderrichtlijn water 2027), verzilting, schone lucht, lichtoverlast, bodemdaling/erosie, opvang van (wilde) dieren, ontstening van de openbare ruimte en tuinen. Westland heeft helaas niet eens een Soortenbeheerplan en ook geen ingevulde natuurwaardenkaart, geen idee wat er aan flora en fauna leeft. Er is ook geen ecoloog in dienst!
Iedereen is met eigen stokpaardjes bezig, maar een integrale toekomstgerichte aanpak is er niet. Een gezonde leefbare omgeving begint bij een gezonde bodem, een kruidenlaag met variatie, struiken, lage en hoge bomen. En een goed beheer daarvan.
Bij ons in de wijk niks anders dan last van de veel te grote bomen. Parkeerplaatsen waarvan de tegels scheef liggen door boomwortels en al meerdere malen opnieuw bestraat zijn.
Zelf in het kruipluik zijn er wortels te bekennen. Ooit is er beloofd om alle 43 bomen eruit te halen en kleinere voor terug te plaatsen. Maar schijn bedriegt en we zitten nog steeds met deze ellende.
Zo af en toe heeft @Piet een moment van helderheid.
Eerste zin van antwoord 1 staat "gepland". Is dat een bewuste "verschrijving"? Het gaat toch om bomen die sinds 2012 "geplant" zijn?
Sorry, Leo, maar voor alle bomen met een omtrek >80cm. op 1,20m hoogte in je eigen tuin moet je een kapvergunning aanvragen. Dat is niet alleen hier in Limburg zo, waar we in ons eigen (dennen)bos wonen, maar volgens mij is dat in het hele land zo geregeld, binnen de nieuwe Omgevings-wetgeving, en dus ook in Westland.
Nou zijn de meeste omgezaagde bomen die ik vorige week gezien heb net iets minder dik, maar het zal toch minstens 12 to 15 jaar geduurd hebben om ze zo ver te laten komen. En dan ineens alles zo rücksichtloos omzagen!
Ik schrok er van, maar ja, het schijn dus beleidsmatig gebeurd te zijn.....
Er moeten veel méér bomen geplant worden!!!
Elke keer weer deze onzinnige praatjes en domme vragen, ga aan het werk, blijf van de bomen af, misschien kan BBB het beter.
Ik zie hier en daar nieuwe groepjes bomen, jazeker! En het is een afwisselende keuze wat straks een mooi natuurlijk beeld oplevert.

-Er staan wel bomen tussen die hier niet thuishoren van nature. Daar hebben onze insekten en vogels dus echt niets aan.
-De bomen staan keurig in rijtjes wat alleen handig is voor de maaier maar wat verder niet.
-Ik lees hierboven iets over 40 jaar. Bosbouwers en houtvesters worden bij zo’n leeftijd zenuwachtig, die boom is kaprijp en moet nodig om! iedereen die ook maar iets begrijpt van natuurlijke ontwikkelngen weet dat zo’n leeftijd nog niks voorstelt. De boom begint pas.

De groenmensen van gemeente Westland horen dat ook te weten. (Als ik zie hoe makkelijk er gekapt wordt twijfel ik daar wel sterk aan)
De echte opdracht is dus samen te vatten als:
Meer bomen planten, inheemse soorten, wildverband - onregelmatige plantafstanden, en op plekken waar zover je vooruit kunt kijken, geen mens er last van heeft, al is dat een lastige opgave.

@ernesto in je eigen tuin mag je omhakken wat je wilt, is geen kapvergunning voor nodig. Veel groter probleem kan de gemeentelijke boom naast jouw perceel zijn. Na veertig jaar zijn die vaak nogal uit de kluiten gewassen groot en in sommige gevallen te groot. Burgers die dan om vervanging van boom vragen krijgen bijna altijd nul op request. Beetje jammer …
Was afgelopen week weer eens even in het Westland, waar we (helaas) nog steeds ingeschreven zijn. Toen heb ik met grote verbazing tientallen afgezaagde bomen zien staan langs diverse wegen en straten. Niet eens fatsoenlijk verwijderd, maar op ongeveer één meter hoogte afgezaagd! Grote stappen, snel thuis kennelijk. Wat is in hemelsnaam de achterliggende gedachte? Moet je zelf eens een boom om willen zagen in je eigen tuin: omgevings-vergunning voor kap aanvragen, met redenen omkleed en voorzien van foto's en/of tekeningen, vervolgens een (verlengbare) periode van 6 weken voor eventuele bezwaren uitzitten, dan bij toewijzing Leges betalen en dan pas kappen, tenzij er natuurlijk bezwaren zijn. Bovendien niet in de broedperiode (begrijpelijk), zelfs als het een dode boom betreft, die eventueel gevaar kan opleveren.
En dan nu weer een "bomen plant beleidsplan". Allemaal visieloos korte termijn gedoe. En wij, de inwoners, zitten in een steeds minder "groene" omgeving. Schiet mij maar lek! Sterkte vanuit het bronsgroen Eikenhout.
In sGravenzande en Opstal is de boel gehalveerd. In het Woerdblok is het nog steeds niet bepaald groen. Herstel laat gewoon te lang op zich wachten.
Voorstel : laten we in het Westland voortaan de boombalans afstemmen op het aantal zetels wat D'66 in de 1e Kamer heeft . Voor alle zetels boven de 5 wordt er een treurwilg extra geplant in het Westland.....
Wat een hypocrisie, eerst alle bomen( 45) om laten zagen ,aan de Wouterseweg in s'gravenzande omdat ze op agrarische grond stonden En nu moeten ze weer geplant worden Stelletje boom terroristen van CDA en D66
Verschrikkelijke partijen ,gewoon natuur verwoesters

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.