Parkeerdruk in Monster niet te hoog

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/10/2013 12:38 - Gewijzigd op 22/10/2013 12:48

Monster 22.10.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft B&W in een op 24 september 2013 ontvangen brief vragen gesteld over overmatige parkeerdruk centrum Monster / parkeeroverlast bedrijfsbussen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Is uw College bekend met de enorm grote parkeerdruk in de dorpskern Monster? De bewoners hebben uw College meerdere malen brieven toegezonden, doch die bewoners krijgen op die brieven geen, althans geen adequaat antwoord; Wat is de reden dat uw College brieven onbeantwoord laat en in ieder geval niet nader ingaat op het verzoek om een en ander te bekijken en te bezien of er oplossingen mogelijk zijn?

Antwoord

Inderdaad zijn meerdere brieven ontvangen door de gemeente. Deze zijn afkomstig van één afzender. In de beantwoording per brief en mondeling is verwezen naar het door uw Raad vastgestelde ‘verkeersplan Monster en Ter Heijde aan Zee’ uit 2008. Daarin is opgenomen dat op wegen met een hoge parkeerdruk buiten de blauwe zone geen aanvullende maatregelen worden genomen. In het verkeersplan staat ook dat de parkeerdruk regelmatig zal worden gemeten.

Parkeerdruk in Monster niet te hoog

In 2012 zijn in het centrum van Monster nieuwe tellingen gehouden van het aantal geparkeerde auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Daaruit blijkt dat in het centrum van Monster de gemiddelde parkeerdruk niet boven de maximaal toelaatbare grens van 85% bezetting komt. Boven 85% bezetting ervaren mensen de parkeerplaatsen als vol en is er meer zoekverkeer. In individuele straten is de druk wel hoger. Daar is de bezetting het hoogst als de bewoners thuis zijn. Zo is in de woonstraat van de schrijfster van brieven, de parkeerbezetting in 2012 ’s nachts en op zaterdag 100%. De rest van de week is ook hier de parkeerdruk lager dan 85%.

Vraag

Welke bijzondere eisen heeft uw College gesteld op het gebied van parkeren aan de bebouwing bij en rondom het Kerkpad en welke eisen op het gebied van parkeren stelt uw College bij het verlenen van nieuwe omgevingsvergunningen tot bouwen in of rondom de kern van Monster uitgaande van de hiervorenstaande problematiek en ervan uitgaande dat die problematiek ook door uw College onderkend wordt?

Antwoord

Uitgangspunt bij verlenen van omgevingsvergunningen zijn de parkeernormen uit het door uw Raad vastgestelde Westlands Verkeer en Vervoerplan. De parkeercapaciteit van nieuwbouwplannen wordt hieraan getoetst. De appartementen en bedrijfsruimten aan het Kerkpad voldoen aan deze normen.

Vraag

Een aantal gemeentes hebben inmiddels de bedrijfsbussenproblematiek geregeld in de APV. Is uw College eventueel bereid om een artikel in de APV op te nemen inzake een verbod tot het parkeren van bedrijfswagens in bepaalde gedeelten van de gemeente Westland en met name in de dorpskernen en daar waar de parkeerdruk erg hoog is?

Antwoord

Wij zijn vooralsnog niet bereid de kleinere bedrijfsbussen te weren uit de woonwijken. Landelijke regelgeving ontbreekt hiervoor. Een APV aanpassing zoals enkele gemeenten hebben ingesteld is niet eenvoudig op de situatie in Westland toepasbaar. Vanwege de aanwezigheid van specifiek Westlandse bedrijven zoals kassenbouw, kassensloop en installatietechniek is het weren van kleinere bedrijfsbussen niet wenselijk. De bedrijven willen diefstal voorkomen en parkeren daarom nabij de woning. Wij verwachten dan ook veel weerstand van Westlandse ondernemers en van de eenmansbedrijven zonder eigen parkeerterrein. De huidige APV in Westland voorziet met artikel 5:8 en 5:9 wel in het weren van grotere bedrijfsvoertuigen (hoger dan 2,4 meter en/of langer dan 6 meter) omdat deze naast parkeeroverlast ook geluidsoverlast veroorzaken en van invloed zijn op de verkeersveiligheid.

Vraag

Is uw College bereid om eventueel plaatsen aan te wijzen in de betreffende dorpskernen waar dan wel de betreffende bedrijfsauto’s geparkeerd kunnen worden? Met name parkeeroverlast en zichthinder in het weekend is groot en nou net in de weekends zijn bepaalde parkeerplaatsen vrij van auto’s mits zij toegankelijk gemaakt worden. Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente deze maatregel rechtvaardigt? Middels een eventuele ontheffing kan dan bezien worden of voor concrete gevallen uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Voorts is de vraag of uw College bereid is om in de APV een bepaling op te nemen die het mogelijk maakt op te treden tegen het op de weg parkeren van bedrijfsbussen bij andermans voor bewoning of anderdaags gebruik bestemd gebouw, zodanig dat daardoor het uitzicht van de bewoners of gebruikers van het gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of anderszins hinder of overlast wordt aangedaan?

Antwoord

Zoals aangegeven bij het antwoord op de vorige vraag zullen wij vooralsnog de kleinere bedrijfsvoertuigen niet weren uit de woonwijken en dus ook geen plaatsen aanwijzen voor het parkeren van deze voertuigen.

Vraag

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat er veel klachten zijn op het gebied van het parkeren van bedrijfsbussen in voor bewoning bestemde buurten en is het College het met de fractie eens dat op een eenvoudige wijze deze ergernissen kunnen worden voorkomen waarbij aan het belang van de gebruikers van de bedrijfsbussen niet voorbij gegaan wordt? Enkel zal van hen gevergd worden dat zij de bedrijfsbus niet voor woningen parkeren doch elders op een door de gemeente aangewezen plek. Is uw College bereid om op dit punt concrete actie te gaan ondernemen?

Antwoord

Zoals eerder geantwoord zijn wij niet bereid kleinere bedrijfsbussen uit woonwijken te weren.

Vraag

Heeft uw College in het verleden wel nagedacht over maatregelen die getroffen kunnen worden om bewoners ervan verzekerd te laten zijn dat zij in de directe omgeving van hun woning hun auto kunnen parkeren? In Ter Heijde is daarvoor een speciale oplossing bedacht en deze werkt goed. Is deze oplossing ook wellicht iets voor andere dorpskernen? Is het middels een enquête mogelijk om een pilot op te starten bijvoorbeeld in de kern Monster om te bezien hoe het draagvlak bij bewoners is voor invoering van een bepaald parkeervergunningssysteem? Invoering vraagt wel een breed draagvlak bij de betreffende inwoners.

Antwoord

In het parkeerbeleid zoals vastgelegd in het Westlands Verkeer en Vervoerplan (WVVP) zijn parkeernormen opgenomen om ervoor te zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen in de omgeving worden gerealiseerd. In de bestaande centrumgebieden en in oudere woonwijken is door het toenemend autobezit een tekort aan parkeerplaatsen op de drukste momenten van de week. Waar mogelijk wordt door aanpassing van terreinen of het opofferen van groen en speelplekken extra parkeercapaciteit gemaakt. Zo is in Monster het Burgemeester Woutersplein met het anders inrichten uitgebreid met parkeerplaatsen. Voor het instellen van een vergunningensysteem is de gemiddelde parkeerdruk in de meeste woonwijken en centra niet hoog genoeg om op draagvlak te rekenen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak