Parkeerverbod bij Haagweg niet mogelijk

College Westland

Monster 13.06.2019 - Op 4 februari 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over onveilige situatie Haagweg te Monster door parkeren auto’s in de berm.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Is het College bereid om nu op korte termijn effectieve maatregelen te nemen waardoor het parkeren niet meer kan plaatsvinden zoals nu geschiedt?

Antwoord 1

Nee. Vanwege een gerechtelijke uitspraak en een wijziging in de wetgeving met betrekking tot het parkeren in de berm is dit niet mogelijk.  Het Gerechtshof te Arnhem heeft bepaald dat op grond van het Verdrag van Wenen van 8 november 2008 de borden van model E-01 (parkeerverbod), E-02 (verbod stil te staan) uit de Bijlage 1 van het RVV1990 uitsluitend voor de rijbaan gelden. Een berm van een weg mag dus niet meer tot de weg worden gerekend. Door deze uitspraken hebben borden op de Haagweg geen rechtskracht meer en zijn deze als gevolg hiervan verwijderd. 

Vraag 2

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat geparkeerd moet worden op Molenslag of heeft het College andere oplossingen in het vizier?

Antwoord 2 

Ja, het is wenselijk dat er op Molenslag geparkeerd wordt. Andere mogelijkheden zijn op dit moment niet in beeld. Wellicht dat dit anders wordt op het moment dat de Haagweg binnen de bebouwde kom wordt gebracht.