Prijzen huurwoningen omlaag door aanpassing puntenstelsel

College Westland

Westland 29.10.2015 - De fractie Progressief Westland heeft in september collegevragen gesteld over aanpassing van het puntenstelsel voor huurprijzen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bekend met de aanpassing van het puntenstelsel?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Heeft de wethouder in zijn contacten met de corporaties hierover gesproken en wat zijn de voornemens van de corporaties in deze?

Antwoord 2

Van de corporaties hebben wij het volgende vernomen:

Wonen Wateringen: Als gevolg van de wijzigingen van de woningwaardering neemt het puntentotaal (en daarmee de maximaal toegestane huurprijs) binnen het bezit van Wonen Wateringen per woning met gemiddeld 9% toe. Er is dus geen sprake van een huurverlaging.

Vestia: De WOZ waarde is doorgevoerd in het puntensysteem en aangepast met als gevolg het actief verlagen van huren. Het daadwerkelijk verlagen heeft niet nog plaatsgevonden, maar de verwachting is dat dit in december aanstaande kan plaatsvinden. De huurders die te veel huur hebben betaald ontvangen het verschil terug op hun rekening. Vestia gaat hierover nog communiceren.

Arcade: Voor 99% van de woningen heeft de wijziging van het woningwaarderingssysteem geen effect op de huurprijs. Voor de resterende 1% wordt nog bekeken wat het effect is. Arcade zal alleen de desbetreffende huurders uiterlijk 31 oktober aanstaande per brief informeren. In het bewonersblad (eind oktober) wordt ook een bericht geplaatst. Arcade geeft verder aan dat zij hierover tot nu toe bijna geen vragen van huurders heeft ontvangen.

Vraag 3

Wil de wethouder bij de corporaties aandringen op het uitvoeren van alle herberekeningen en het zelf doorvoeren van alle huurverlagingen zonder individuele verzoeken af te wachten?

Antwoord 3

De corporaties hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 4

Huurverlagingen betekent dat meer woningen binnen de laagste groep van sociale huurwoningen gaan vallen. Wanneer denkt de wethouder cijfers te hebben van de nieuwe indeling van huurklassen?

Antwoord 4

Wij verwachten eind november zicht te hebben op de nieuwe indeling.

Vraag 5

Heeft deze nieuwe indeling gevolgen voor de woonvisie? Zo ja, wanneer kunnen we deze gevolgen zo spoedig mogelijk in kaart brengen zodat de raad die kan betrekken bij de definitieve vaststelling van de woonvisie?

Antwoord 5

Gezien de antwoorden van de corporaties verwachten wij geen grote gevolgen voor de woonvisie. Het nieuwe waarderingsstelsel draagt naar onze mening wel bij aan de betaalbaarheid van de huurwoningen en dit past binnen de ambitie van de woonvisie. Uiteraard zullen wij u voor de definitieve vaststelling van de woonvisie informeren over de effecten.

Vraag 6

Door de nieuwe indeling zullen de corporaties minder inkomsten krijgen. Dit zal hun vermogenspositie verder aantasten. Verwacht de wethouder dat hiermee ook hun bereidheid om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen af zal nemen? Zo ja, heeft dit dan gevolgen voor de woonstrategie omdat de realisatie van de woonvisie vertraagd kan worden?

Antwoord 6

Wij zijn het met u eens dat lagere huren minder inkomsten betekent voor de corporaties. Het effect is wel dat de bestaande huurwoningenvoorraad in het betaalbare segment op peil blijft. Er zijn vier mogelijkheden om de sociale huurvoorraad te beïnvloeden, te weten beperken van de huurverhogingen, beperken van het verkoopprogramma, bevorderen van de doorstroming van scheefwoners en het plegen van nieuwbouw. Het nieuwe puntenstelsel draagt dus bij aan “het beperken van de huurverhogingen”. In het overleg met de woningcorporaties over “het bod” moet blijken wat de kansen zijn voor de woningcorporaties. Overigens verwachten wij dat dit vooralsnog geen gevolgen heeft voor de woonstrategie.

Vraag 7

Is het college het met de fractie van Progressief Westland eens dat de vaststelling en implementatie van de Woonvisie en Woonstrategie hierdoor extra aandacht vraagt?

Antwoord 7

De Woonvisie en de Woonstrategie zijn belangrijke documenten. Wij vinden dat de vaststelling en de implementatie via een zorgvuldig proces tot stand moet komen. Dit doen wij met diverse partijen waaronder de woningcorporaties als partners in de sociale volkshuisvesting. Dit proces vergt inderdaad de nodige aandacht.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,-. In totaal betreft het dus € 352,- aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.