Problemen rondom bouw nieuwe sociale huurwoningen

Progressief Westland

Westland 27.08.2015 - Op 21 augustus stond in AD twee artikelen met de koppen ‘Heibel over de bouw van sociale huurwoningen' en 'Elke dag hopen op een woning’.

De strekking van de artikelen is dat de wachttijden voor sociale huurwoningen oplopen en dat er geen overeenstemming is tussen de gemeente en corporaties over nieuwbouw.

De wachttijd loopt op omdat er meer vraag is en Wonen Wateringen veronderstelt dat Arcade niet wil meewerken aan de benodigde nieuwbouw. Ook de uitspraak van de wethouder dat de helft van de woningen aan mensen van buiten het Westland moet worden toegewezen wekt verbazing. Hoewel de woonvisie en strategie nog in de gemeenteraad worden besproken roepen deze artikelen bij de fractie van Progressief Westland wederom vragen op.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- De nieuwste cijfers over de wachttijden laten inderdaad een stijging zien. Deze zouden veroorzaakt worden door een toegenomen vraag, toegenomen aantal urgente gevallen, bv. door echtscheiding en statushouders, en door een afname van het aanbod doordat steeds meer woningen verkocht worden. Onderschrijft het college deze oorzaken en zo ja, is deze trend structureel?

- De concept woonvisie gaat volgens het artikel uit van 1500 nieuwe sociale huurwoningen in 15 jaar, waarvan 1200 in de goedkoopste klasse. Moet dit aantal worden opgehoogd als de trend structureel is?

- Westland kent nauwelijks particuliere verhuurders. De woonvisie gaat uit van doorstroming van scheefwoners naar vrije sector huurwoningen. Hiervoor zal het aantal betaalbare vrije sector huurwoningen toe moeten nemen. Heeft het college in de woonstrategie plannen opgenomen om dit te stimuleren en zo ja, wat zijn deze plannen?

- Moet het aantal te bouwen sociale huurwoningen naar boven bijgesteld worden als de voorgenomen doorstroming niet gehaald wordt?

- Voor Progressief Westland zijn wachttijden van 5,5 jaar (en oplopend) onaanvaardbaar. Toch heeft Westland en veel andere gemeenten in de regio deze wachttijd. Hoeveel sociale huurwoningen moeten extra gebouwd worden om de wachttijden in Westland naar 4 jaar te verlagen? Als dit zou leiden tot extra instroom vanuit de regio is het college dan bereidt om in regionaal verband te pleiten voor extra bouw van sociale huurwoningen? Wat staat er in dit verband in de onlangs afgesloten regionale prestatieafspraken?

- De wethouder heeft in bijeenkomsten en overleggen uitgesproken dat hij het fonds sociale woningbouw in 2016 wil gebruiken om de bouw van deze woningen te stimuleren. Aangezien de plannen 15 jaar beslaan moet er dan geld worden gereserveerd in de meerjaren begroting voor de jaren daarna?

Vernieuwing Burgemeestersbuurt stap dichterbij

 

- Klopt het dat de corporaties in Westland tot nu toe niet gezamenlijk met het college willen overleggen? Zo ja, waardoor wordt deze onwil veroorzaakt, wat denkt het college hieraan te doen en wat is de consequentie als hierdoor de wettelijk verplichte consultatie over de woonvisie niet tot stand komt? Overweegt het college om het streven naar gezamenlijke prestatieafspraken los te laten en per corporatie prestatieafspraken te maken?

- In de nieuwe woningwet heeft de gemeente meer mogelijkheden gekregen om afspraken te maken met corporaties over de wijze waarop zijn de gemeentelijke woonvisie gaan uitvoeren. Is de gemeente van plan om volledig gebruik te maken van deze wettelijke mogelijkheden? Wat kunnen dan de consequenties zijn voor een corporatie als deze de woonvisie niet wenst uit te voeren en geen prestatieafspraken maakt? Is het college bereidt om die (deze) corporatie(s) ook kennis te laten maken met deze consequenties?

- Gezien de druk op de huurwoningmarkt rijst de vraag bij de fractie van Progressief Westland wanneer de eerste resultaten (in de vorm van een teruglopende wachtlijst) verwacht mogen worden?

- Is het college het met de fractie van Progressief Westland eens dat er haast is geboden bij de vaststelling en implementatie van de Woonvisie en Woonstrategie maar dat het overleg en de besluitvorming wel zorgvuldig moet zijn?

Namens de fractie van Progressief Westland

Nico de Gier