Progressief Westland wil meer sociale huurwoningen

Progressief Westland

Westland 19.02.2016 - Het college heeft groen licht gekregen om medewerking te verlenen aan de opvang van vluchtelingen in het short-stay-hotel in Wateringen.

De raad heeft in meerderheid gevraagd om te streven dat de vluchtelingen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning ook in Westland kunnen blijven wonen.

Minister Blok gaat de huurmarkt verder hervormen

Meedere fracties hebben echter hun zorg uitgesproken dat jongeren die zijn aangewezen op een sociale huurwoning hierdoor in de knel kunnen komen. De bouw van extra sociale huurwoningen kan hier een oplossing bieden. Progressief Westland roept het college daarom in bijgevoegde motie op, bovenop de taakstelling uit de woonvisie extra woning te laten bouwen in de voor starters betaalbare sector.

------------------------

De Motie

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 1 maart 2016.

Overwegende dat:

- De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Westland al jaren onaanvaardbaar lang zijn
- De wachttijd vooral voor starters ertoe leidt tot een migratiestroom uit Westland
- De druk op de sociale woningmarkt verder toeneemt door de verhoogde instroom van statushouders
- In de raadsvergadering van 16 februari 2016 een motie is aangenomen die vraagt om de vluchtelingen uit het Short-stay-hotel in Wateringen, die een verblijfstatus hebben ontvangen, bij voorkeur in Westland te huisvesten (binnen de taakstelling)
- De woonvisie, die uitgaat van 100 extra woningen per jaar tot 2030, met deze instroom onvoldoende rekening houdt Op basis van het voorgaande snel extra huurwoningen nodig zijn Verzoekt het college om:

Zo snel mogelijk met concrete plannen te komen voor de bouw van 200 extra sociale huurwoningen, bereikbare vrije sector huurwoningen en bereikbare koopwoningen.

Zorg te dragen dat deze woningen primair geschikt zijn voor starters (jongeren en statushouders) maar toch levensbestendig en duurzaam. Het uitvoeringsprogramma (de woonstrategie) hierop aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Progressief Westland

Nico de Gier