Project Rentmeester (AH-XL) nog in ontwikkeling

College Westland

Westland 26.05.2014 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College op 25 april vragen gesteld over project De Rentmeester.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Wat bevat de anterieure overeenkomst en waarom wordt de overeenkomst niet integraal, eventueel met blanco maken van bepaalde onderdelen die wellicht niet algemeen bekend behoeven te zijn, aan de fractie van Westland Verstandig en burgers die belang hebben bij een en ander toegezonden? Bij deze het nieuwe verzoek om toezending. Is uw College daartoe nu wel bereid?

Antwoord

Het is niet gebruikelijk een anterieure overeenkomst direct te verstrekken, een zakelijke beschrijving van de overeenkomst wordt altijd ter inzage gelegd en hier wordt ook over gepubliceerd.

Inmiddels heeft een aantal omwonenden middels een Wob-verzoek om de overeenkomst gevraagd. Dit verzoek is aan het college voorgelegd en het college heeft hier positief op besloten. De anterieure overeenkomst zal verstrekt worden aan de verzoekers en is daarmee feitelijk openbaar. De overeenkomst is als bijlage bij deze brief gevoegd. Persoonlijke gegevens en enkele bedragen zijn weggelaten. Dit vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens en het feit dat het openbaar maken van de financiële gegevens niet opweegt tegen de mogelijke financiële nadelen die partijen hierbij ondervinden.

Vraag

Waarom wordt in de publicatie wel de indruk gewekt alsof de overeenkomst ter inzage ligt? De zakelijke beschrijving behelst geen enkele mededeling. Acht uw College dit juist?

Antwoord

In de publicatie op de gemeentepagina van Groot Westland van 17 april heeft per abuis onjuiste informatie gestaan. Niet de anterieure overeenkomst zelf, maar zoals gebruikelijk en wettelijk verplicht de zakelijke beschrijving ligt ter inzage. Inmiddels heeft op 1 mei hierover een rectificatie op de gemeentepagina van Groot Westland gestaan, als ook in Het Hele Westland d.d. 7 mei, dat gemeentelijk nieuws uit Groot Westland overneemt.

Vraag

Waarom wordt deze overeenkomst niet verstrekt zeker nu ook alle afspraken met de ontwikkelaar blijkbaar volgens het eerdere antwoord van uw College verwerkt zijn in de anterieure overeenkomst?

Antwoord

Zoals reeds eerder beantwoord, is wordt er geen belang mee gediend om elke overeenkomst zonder meer te verstrekken. Veelal staat in overeenkomsten informatie waarover onderhandeld is. Het zou de gemeente benadelen wanneer alle overeenkomsten direct openbaar gemaakt worden.

Vraag

Waarom wordt niet eerst de verkeerssituatie aan de Secretaris Verhoeffweg geregeld, dat wil zeggen de kruising S. van Slingerlandtstraat/Secretaris Verhoeffweg en de kruising Patijnenburg/Secretaris Verhoeffweg en überhaupt de verkeerssituatie aan de Secretaris Verhoeffweg daar de huidige situatie naar het zich laat aanzien tot grote problemen zal gaan leiden indien het megawinkelplan gerealiseerd zal gaan worden? Onder meer over de verkeerssituatie maken de ter plaatse wonende burgers zich ernstige zorgen en dus is het belangrijk dat de herinrichting concreet wordt aangepakt. Waarom worden de plannen die daarover zijn niet nu al toegezonden? Waarom worden niet eerst de plannen gemaakt voordat ingestemd wordt met de komst van een megawinkelplan?

Antwoord

De plannen en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de verkeerssituatie zijn uitvoerig onderzocht door verkeerskundig bureau Mobycon. Uit dit onderzoek, waar de verkeerskundige van de gemeente intensief bij betrokken is geweest, is het voorstel voortgekomen zogenoemde keerlussen (mini-verkeersplein) aan te leggen op de Secretaris Verhoeffweg. Onderzocht is of een dergelijke oplossing ook ruimtelijk inpasbaar is. Principetekeningen zijn hiervoor ook besproken met de werkgroep verkeer, waarin zowel de afdeling IBOR en verkeerskundige van gemeente zitting hebben, maar ook vertegenwoordigers van de hulpdiensten zoals politie en brandweer. Pas nadat ook zij positief geadviseerd hebben, heeft de ontwikkelaar groen licht gekregen voor verdere uitwerking van de plannen en is er een overeenkomst aangegaan.

Het plan om de kruising Patijnenburg/Secretaris Verhoeffweg aan te passen staat feitelijk los van de ontwikkeling van De Rentmeester. Ook zonder deze ontwikkeling zou de kruising aangepast worden,, aangezien de huidige situatie niet optimaal is. Met uitwerking hiervan is gewacht tot ook de plannen voor de kruising S. van Slingerlandtstraat/Secretaris Verhoeffweg duidelijk zijn, zodat beide kruispunten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.

In verschillende presentaties aan bewoners en aan uw Raad zijn de tekeningen, zoals het principe-ontwerp voor de keerlussen wel getoond. Aan de gedetailleerde technische uitwerking wordt momenteel nog gewerkt, zowel door gemeente als ontwikkelaar. Zodra deze gereed zijn en akkoord bevonden door de verschillende vakdisciplines binnen de gemeente (verkeerskundigen en medewerkers Inrichting Beheer Openbare Ruimte) kunnen deze verstrekt worden.

 

Vraag

Waarom worden de thans voorliggende bouwplannen niet aan de fractie toegezonden? Blijkbaar vinden er wel gesprekken plaats met belanghebbenden en aldaar worden plannen getoond. Die plannen zijn toch bij de gemeente in het bezit en de ontwikkelaar behoeft toch niet in te stemmen met toezending van de plannen aan de fractie en aan derden? Waarom wordt daar zo terughoudend door uw College over gedaan daar dit toch algemeen toegankelijke documenten behoren te zijn?

Antwoord

De reden dat we de tekeningen nog niet hebben verstrekt, is dat deze nog aan verandering onderhevig zijn. Om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen hebben we de huidige tekeningen daarom nog niet verstrekt.

Tussentijds zijn tekeningen al wel getoond, zoals in oktober tijdens een raadsinformatiebijeenkomst en tijdens bijeenkomsten voor de bewoners van de Secretaris (oktober 2013 en maart 2014).

Mede naar aanleiding van de opmerkingen van de bewoners van de Secretaris is het plan de afgelopen maanden op een aantal punten behoorlijk aangepast. Binnenkort zal de stand van zaken ook gepresenteerd worden aan een aantal direct omwonenden die daarom verzocht hebben. Deze afspraak wordt momenteel ingepland door de ontwikkelaar.

Als de plannen in een verder gevorderd stadium zijn, zal er ook een algemene voor iedereen toegankelijke inloop/informatieavond gehouden worden, zoals gebruikelijk bij grotere nieuwbouwplannen. Het plan komt dan ook opnieuw aan de orde in de raad in het kader van de te doorlopen bestemmingsplanprocedure (recent is in overleg met ontwikkelaar namelijk besloten om een procedure voor een ‘projectbestemmingsplan’ te doorlopen in plaats van een procedure voor een ‘grote buitenplanse afwijking met verklaring van geen bedenkingen’, zoals eerder gecommuniceerd).

Wij zullen aan de griffie voorstellen om voorafgaand aan de behandeling van het bestemmingsplan in de commissie het concrete bouwplan en de herinrichting van de directe omgeving toe te lichten middels een presentatie. Omdat het op dat moment om definitievere plannen gaat, kunnen op dat moment ook tekeningen verstrekt worden.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak