Raadsvergaderingen voor dinsdag 12 juni 19:00 uur (live)

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/06/2018 18:07 - Gewijzigd op 12/06/2018 21:18

Naaldwijk 12.06.2018 - De gemeenteraad vergadert dinsdagavond 12 juni vanaf 19:00 uur op het gemeentehuis aan de Verdilaan, als eerste over de profielschets

van de nieuwe burgemeester. 

De agenda van het eerste gedeelte ziet er als volgt uit; 

Opening en mededelingen

2 Vaststelling van de agenda

Beraadslagingen over (bespreekstukken)

3 Voorstel tot vaststelling van de Profielschets inzake de benoeming van een nieuwe burgemeester

Voorstel: Voorstel_36807.docx (300.9 KB)

profiel nieuwe burgemeester (G18-001357) (28.9 MB)

4 Overhandiging van de vastgestelde Profielschets inzake de benoeming van een nieuwe burgemeester door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw J. (Jenny) Vermeer-de Smit, aan de Commissaris van de Koning, de heer J. Smit

Sluiting 


 • De agenda voor het tweede gedeelte

 • Aanvang:20:00
  Eindtijd:23:00
 • Burgemeester A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven
 • Algemene documenten:
  • Opening
    
  • 1 Opening en mededelingen
   Nota bene: u bent hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van een besloten vergadering na afloop i.v.m. het bekrachtigen van de geheimhouding op stukken betreffende een personele aangelegenheid.
  • 2 Vaststelling van de agenda
    
  • 3 Spreekrecht voor burgers
    
  • 4 Vaststelling van het woordelijk verslag van de raadsvergadering van 15 mei 2018
    
  • 5.a Vaststelling van de afhandeling van de Lijst met Ingekomen Stukken (LIS) 12-06-18
    
  • 5.b Kennisneming van de Lijst met Uitgaande Stukken (LUS)
    
  • 5.c Kennisneming van de Lijst met Vertrouwelijke Stukken
    
  • 5.d Kennisneming van de Lijst met Artikel 42-vragen en antwoorden
    
  • 5.e Kennisneming van de Lijst met Artikel 43-vragen en antwoorden
    
  • 6 Installatie van de raadsleden
    
  • 6.a Verslag en advies van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven inzake de tot de raad toe te laten raadsleden
    
  • 6.b Installatie van de in de raad toegelaten leden door het afleggen van de in artikel 14 van de Gemeentewet vermelde eed c.q. verklaring en belofte
    
  • 7 Beëdiging van de steunraadsleden
    
  • 7.a Verslag en advies van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven inzake de beëdiging van de steunraadsleden van de gemeente Westland
    
  • 7.b Beëdiging van de steunraadsleden door het afleggen van de in artikel 14 van de Gemeentewet vermelde eed c.q. verklaring en belofte
    
  • 8 Benoemingen
    
  • 8.a Benoeming door de voorzitter van drie raadsleden tot stembureau ten behoeve van de in deze vergadering plaatsvindende benoemingen
    
  • 8.b Voorstel tot benoeming van leden in de Raadscommissies MO, Ruimte, EFO en Bestuur (schriftelijke en geheime stemming)
    
  • 9 Uitslag van de stemming
    
  • 9.a Bekendmaking van de uitslag door de voorzitter van het stembureau
    
  • 9.b Verlening van decharge aan het stembureau
    
  • 10.a Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding op de Bijlage ‘Financiën’ behorende bij het schrijven van het college d.d. 18-05-18 inzake dossier Galgeweg te Naaldwijk
    
  • 10.b Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding op de memo Toelichting financiën hoofdlijnenakkoord dossier Galgeweg 3 te Naaldwijk
    
  • 11 Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 Inkoopbureau H-10
    
  • 12 Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de uitbreiding van de Joannesschool te Naaldwijk
    
  • 13 Voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan 'Hoogweg 2' te De Lier
    
  • 14 Voorstel tot vaststelling van de vierde wijziging van de Legesverordening Westland 2017
    
  • 15 Voorstel tot vaststelling van de vrijstelling toeristenbelasting 2018
    
  • 16 Voorstel tot vaststelling van de Kadernota Uitgangspunten Privacybeleid
    
  • 17 Voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding van het risicoregister
    
  • 18 Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 Veiligheidsregio Haaglanden
    
  • 19 Voorstel tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden van de gemeente Westland 2018; eerste wijziging
    
  • 20 Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 GR GGD-VT Haaglanden en jaarrekening 2017 GR GGD Haaglanden
    
  • 21 Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2019
    
  • 22 Behandeling van op zichzelf staande moties op grond van artikel 38, lid 3 van het Reglement van orde van de Raad
    
  • 22.1 Motie WV-LPF-GBW inzake veiligheid
    
  • 22.2 Motie WV inzake invoering prikkel gereduceerde kermis voor de komende feestweken
    
  • 22.3.a VERVALLEN Motie GBW inzake een Islamitische basisschool
    
  • 22.3.b Motie WV inzake een Islamitische basisschool
    
  • 22.4 Motie WV inzake de onzinnige handhaving afgezet tegen de casus Olsthoornranch en de financiële vertaling
    
  • 22.5.a Motie WV-GBW inzake de beoogde arbeidsmigrantenhuisvesting aan de Tiendweg te Naaldwijk
    
  • 22.5.b Motie WV inzake aanpassen nota tijdelijk wonen in Westland
    
  • 22.6 Motie WV inzake het terugplaatsen van het Gravin Machteldbeeld op het Marktplein te ’s-Gravenzande
    
  • 22.7 VERVALLEN Motie GBW inzake de feestdag te Wateringen
    
  • 22.8 Motie GBW inzake een jaarrond strandtent
    
  • 23 Vragenronde
    
  • 24 Sluiting