Reactie college op huisvestingsplannen arbeidsmigranten De Lier

College Westland

Westland 01.05.2020 - Op 22 januari 2020 heeft het Westlandse college vragen gesteld gekregen over de keuze voor wie er nu gebouwd wordt in het Westland.

Dit naar aanleiding van berichten dat er plannen liggen voor het huisvesten 600 arbeidsmigranten in De Lier.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is het College bekend met het mogelijke plan voor de huis vesting van 600 arbeidsmigranten in De Lier?

Antwoord 1
Hoewel wij met uw raad hebben afgesproken dat wij pas over locat ies communiceren wanneer deze communiceerbaar zijn en niet willen speculeren over locaties, constateren we dat door verschillende betrokken stakeholders over dit initiatief met / in de media is gesproken. Het college is bekend met het initiatief, maar dit initiatief is nog niet formeel in het college besproken.

Vraag 2
Waarom zijn die plannen wel in kleine kringen binnen de Raad bekend, maar niet bij met name de oppositiepartijen?

Antwoord 2
Het college informeert de hele raad in één keer op het moment dat de locatie communiceerbaar is en niet eerder. Het staat de individuele raadsleden vanzelfsprekend vrij om verder met wie dan ook te spreken en zich door wie dan ook te laten informeren.

Vraag 3
Is het College bereid om als die plannen er zijn de huisvesting niet voor arbeidsmigranten, maar primair voor de andere doelgroepen te bestemmen of een mix toe te passen?

Antwoord 3
Per locatie wordt bekeken voor welke doelgroep of doelgroepen de betreffende locatie het meest geschikt is.

Vraag 4 
Het College kan daarin -wat gehuisvest kan worden- sturen. Is het College het met Westland Verstandig eens dat sturing kan en dient plaats te vinden en dat alle doelgroepen moeten kunnen profiteren van deze plannen?

Antwoord 4
Het college is van mening dat de locatie (mede) bepalend is voor welke doelgroepen gehuis vest kunnen worden.

Vraag 5 
Is het College het met Westland Verstandig eens dat vrij goedkoop en snel woningen gerealiseerd kunnen worden voor alle doelgroepen op bijv. zo een locatie in De Lier?

Antwoord 5
Gezien de huidige bestemming dient ook voor de realisatie van tijdelijke woningbouw eveneens ontheffing op het bestemmingsplan verleend te worden. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Woonvisie waar in in brede zin naar het wonen gekeken wordt. In deze nieuwe Woonvisie wordt ook aandacht besteed aan tijdelijke woonvormen en de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgend aan de woonvisie verwachten wij ook uw raad een aantal kansrijke locatie voor tijdelijke woningbouw en/of bedden voor arbeidsmigranten te kunnen voor leggen.

Vraag 6 
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat enkel door een benadering als hiervoor beschreven op een doeltreffende wijze op korte termijn iets gedaan kan worden aan o.m. het startershuisvestingsprobleem en dat het niet fair is jegens die groep om enkel zichtbare inzet te plegen voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

Antwoord 6
Nee, het beleid van het college is gericht op het realiseren van passende huisvesting voor alle doelgroepen.