Reactie college op vragen over 'passend wonen'

College Westland

Westland 04.10.2018 - Op 15 juni heeft het college van wethouders en burgemeester vragen ontvangen van de fractie GBW inzak Passend Wonen in Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Heeft uw college kennis genomen van het manifest ‘Passend Wonen’ dat door een samenwerkingsverband van woningcorporaties aan minister Ollongren is aangeboden?

Antwoord 1
Ja, het betreft overigens een zeer beperkt aantal corporaties.

GBW wijst plannen corporaties resoluut van de hand

Vraag 2
Heeft woningcorporatie Wonen Wateringen u (vooraf) betrokken bij haar ideeën en gedachten als beschreven in het manifest ‘Passend Wonen’?

Antwoord 2
Neen, wij hebben wel regelmatig overleg om te bekijken op welke wijze wij de doorstroming (van vooral ouderen) beter kunnen faciliteren, indien men wil verhuizen.

Vraag 3
Erkent uw college dat woonzekerheid van alle huurders een belangrijk goed is? En erkent uw college dat indien huurders bij elke verandering in hun inkomen of in de samenstelling van hun huishouden (geboortes, het huis uit gaan van kinderen, tijdelijk werk) moet nadenken over de woonsituatie, ook als de situatie niet acuut niet-passend is, dat veel stress en onrust geeft?

Antwoord 3
Wij delen u mening en zorgen. Wij vinden dat verhuizen in principe vrijwillig en uit eigen keuze dient plaats te vinden.

Vraag 4
Erkent uw college dat bij invoering van de ideeën en gedachten in het manifest ‘Passend Wonen’ vooral oudere huurders worden getroffen; de kansen van (jonge) huurders worden beperkt en de binding van huurders met hun straat en wijk afneemt omdat zij na enkele jaren weer moeten verhuizen omdat kinderen de deur uitgaan of het inkomen (sterk) daalt.

Antwoord 4

Als het gaat om scheefheid in het algemeen geldt voor ons het uitgangspunt dat verhuizen in beginsel vrijwillig gebeurt en dat wij dit kunnen faciliteren door o.a. het juiste aanbod van woningen te realiseren.

Vraag 5

Is uw college bereid voorshands uit te spreken dat binnen prestatieafspraken met Westlandse corporaties gemeente Westland géén steun zal geven aan de uitwerking van de ideeën en gedachten achter het manifest ‘Passend Wonen’?

Antwoord 5

Ja, als het gaat om de passage waaruit blijkt dat er geen sprake is van vrijwilligheid.

Vraag 6

Is uw college het eens met GemeenteBelang Westland dat het bouwen van woningen - snel en veel en voor alle inkomens en huishoudenstypes - de enige structurele oplossing is voor de vraagstukken op de Westlandse woningmarkt.

Antwoord 6

Wij zien ook het belang van voldoende passend woningaanbod om doorstroming te creëren.