Reactie Westland Verstandig op 5 punten informateurs

Advertorial Westland Verstandig

Westland 15.04.2018 - Westland Verstandig heeft zondag een open brief gemaild naar de informateurs Martin Buitelaar en John Witkamp die de mogelijke coalitie

van CDA-LPF-VVD-CU/SGP gaan vormgeven.

Westland Verstandig; 'Bijgaand de 5 punten met een korte voorbeschouwing. Wij sturen deze reactie maar omdat wij in ieder geval wel correct willen blijven handelen jegens degenen die wel oprecht het beste willen voor Westland en haar burgers en niet alleen op eigen belang uit zijn.' 

Goedemiddag informateurs van de mogelijk nieuwe coalitie Westland.

U nodigde onze fractie uit om maximaal 5 punten in te brengen, die mogelijkerwijs worden meegenomen in het  te sluiten coalitie accoord. Het CDA bedacht dit voor u want Vreugdenhil deed die mededeling al bij de raadsvergadering van maandag 9 april. Hij deed daarmee een in onze ogen vergeefse poging de indruk te wekken dat het formatieproces transparant en open is en in feite een zaak van alle fracties is. Ten onrechte.

Tot nog toe gebeurt alles niet transparant, wordt er gestuurd in bepaalde richtingen en nog erger er wordt (weer) vals gespeeld. Als het CDA en mogelijk ook andere partijen zo hechten aan een betere onderlinge sfeer tussen de partijen dan draagt het tot nog toe door het CDA en mogelijk ook andere partijen getoonde handelen en nalaten daar zeker niet aan bij. Erger nog het maakt het alleen maar erger. Deze valse start zal ongetwijfeld voelbaar blijven. In ieder geval voor onze fractie wel. Ieder vertrouwen is weg in dit CDA.

Drie bijzondere raadsvergaderingen live op Westlanders.nu

Ik loop de feiten nog even na :

- na de verkiezingen neemt CDA het voortouw en benoemt geen verkenners van de partijen die de verkiezingen gewonnen hebben, maar kiest voor uiteraard een eigen vertegenwoordiger en de volstrekt niet redelijke keuze van de voorzitter van de VVD, een van de verliezers van de verkiezingen, daarmee zich verzekerend van de steun van de VVD bij een mogelijke coalitie.

- het CDA laat na ook maar een poging te wagen om voordat de verkenners benoemd worden overleg te voeren met Westland Verstandig, winnaar van de verkiezingen en de tweede partij van Westland. Westland Verstandig had laten weten voor een gesprek open te staan.

- het CDA is het die vervolgens vooraf praat met de verkenners en dus achter de coulissen stuurde in de richting die nu op tafel ligt: LPF gaf ineens na de verkiezingen aan dat ze dolgraag wil besturen en met wie was niet van belang, de verliezende VVD  met een "Fors aangeschoten" wethouder in functie bleef natuurlijk alleen in beeld vanwege de verkenner en CU/SGP werd als laatste door de verkenners geïnterviewd en hoefde alleen maar " ja " te zeggen op de suggestie om samen met CDA/LPF/VVD te gaan besturen; eerder had de eenmansfractie D66 ook al " ja "gezegd omdat zij toen nog als 4 e partij genoemd werd. Dus waren er 5 partijen - die allen in het rijtje stonden - die de huidige door het CDA vooraf al geplande coalitie partners ondersteunden. En ja dat werd hem ook. Uiteraard. Westland Verstandig acht deze gang van zaken afkeurenswaardig en slecht en typisch CDA gedrag en een voortzetting van de foute bestuurscultuur in Westland.

- het CDA passeert de kiezers van Westland  d=oor niet te trachten met de 4 grote partijen een coalitie te vormen. Dat hadden natuurlijk ook eerlijke, de  verkiezingsuitslag  rechtdoende en echt in het belang van Westland handelende verkenners geadviseerd.

N.b. Zie de formatie Den Haag, waar Wiegel eerst met alle partijen samen praat en dan uitkomt op een formatie van de 4 grootste partije . Zo hoort het en zo doe je dat ook.

- vervolgens verstopt het CDA zich achter het wel erg simpele, vaak tegenstrijdige rapport van de verkenners en denkt de formatie te bepalen door zonder met de Westland Verstandig en GBW een woord te wisselen en vraagt een debat aan in de raad. Daarmee moet duidelijk worden dat alles transparant en open verloopt. Niet dus, zelden een formatie proces meegemaakt wat zo uit angst door het CDA beheerst wordt. Angst dat Zwinkels  en Vreugdenhil geen wethouder kunnen worden, angst voor partijen die de foute bestuurscultuur echt willen aanpakken, angst voor partijen die echt iets voor de burgers willen doen, angst voor partijen die wel slagvaardig zijn en niet meegaan in stroperige - enkel ingegeven door de belangen van vrienden, kennissen en familie - processen, angst voor partijen die wel eerst naar de burger luisteren voordat besluiten genomen worden.

- de verslagen van de verkenners over de gesprekken met de fracties waar de verkenners wel uit citeren en waar duidelijk een aantal feitelijkheden  niet kloppen worden door het CDA achtergehouden. Ook na verzoek tot vrijgave door Westland Verstandig. Zo is het best goed te lezen in de verslagen waar de opmerking vandaan komt dat de relatie  CDA/ LPF een stabiele is: vele malen andere standpunten in de afgelopen jaren leidend  over en weer tot ernstige irritaties , LPF vele malen - kort gezegd - een duidelijke afkeer tegen allochtone mensen uitsprekend, vele malen in de raad in debat door fors verschillende benaderingen, vele moties vanuit LPF van afkeuring/wantrouwen richting CDA. Op 15 november 2016 was de huidige informateur volgens het CDA een " bedrieger", een raadslid wat jarenlang niet integer gehandeld had, strijdig gehandeld had met de codes en als raadslid direct moest opstappen. Uiteraard was Westland Verstandig het toen helemaal eens met de informateur en niet met CDA en Vreugdenhil vergat wat zijn CDA allemaal uithaalde ( zie 9 observaties, de kwestie kwekers in de kunst etc).

- het debat over het verslag van de verkenners  op 9 april opent Vreugdenhil met de mededeling dat besloten is U tot informateurs te benoemen. Waarom dan nog een debat zou je denken. Eigenlijk was - wat CDA betreft - dat alles voor het "debat ". Wat andere partijen vonden maak je daarmee tot een farce. Ook nu alles  achter de schermen beslist. Doe het dan zo: eerst debat op 9 april en daarna - evt na schorsing - doe je mededeling over de informateurs. Onhandig of geslepen ?

- daarna gaan de informateurs aan het werk en ook dat onttrekt zich aan onze waarneming.Kort en goed: 

Dit zal onze coalitie niet zijn, de wil van de kiezers wordt gepasseerd, en ook niet het sterkste en het beste bestuur wordt gevormd. Dat zou geweest zijn CDA, Westland Verstandig, LPF en GBW (met 31 zetels in de raad) of Westland Verstandig, LPF en GBW (met  21 zetels in de raad). Met de eerste coalitie zou het CDA echt gedwongen kunnen worden in alle opzichten anders te gaan besturen en had voorkomen kunnen worden dat Zwinkels en Vreugdenhil wethouder konden worden.

Beiden zijn de afgelopen periode nauw betrokken bij de foute bestuurscultuur. Bij een coalitie Westland Verstandig, LPF en GBW zouden een drietal gelijkgezinde partijen gaan samenwerken. Het zijn ook de 3 partijen die voor de verkiezingen de kiezers deze coalitie als meest wenselijke voorspiegelden. Westland Verstandig ziet deze laatste coalitie ook als de beste op dit moment voor Westland. Jammer dat die er vooralsnog niet komt.

Nu dan onze 5 punten.

Eerder stuurde ik al een kort bericht dat ongetwijfeld niets zal gebeuren met onze punten. Ook mogelijk is het dat  gezegd wordt dat deze toch al verwerkt zouden  zijn.Het gaat tenslotte enkel om te benadrukken dat het CDA en de door haar gekozen en blijkbaar van het CDA afhankelijk gemaakte coalitiepartners transparantie hebben betracht voor de bühne en zelfs de oppositie de kans geboden hebben 5 punten in te brengen. Op persuitingen, en evt besprekingen in de raad door het CDA en andere partijen dat openheid betracht is, zal Westland Verstandig uiteraard zo nodig reageren door het ware verhaal te vertellen.

Allereerst verwijs ik U naar ons verkiezingsprogramma. Ik laat bij de informateurs 2 boekjes bezorgen omdat die handiger  te lezen zijn dan de versie op onze site. Op 156 pagina's zet Westland Verstandig gedetailleerd uit een wat haar plannen zijn om Westland echt beter te maken. Geen algemeenheden maar concrete zaken. Uiteraard willen we al de genoemde zaken onder de aandacht brengen en uitvoeren in de komende jaren. Zoals u van Westland Verstandig gewend bent zullen we met initiatieven komen en zullen  we vragen stellen om onze idealen  en ambities voor elkaar te krijgen in het belang van onze burgers. U leest daar bijv de herinvoering schoolzwemmen, de aanleg moestuinen etc . Dit zijn zaken die we tot stand willen brengen, maar die noem ik hierna niet. Wel een aantal hoofdlijnen, waarop Westland Verstandig eigen en goede plannen heeft

1. Overnemen van het Westland Verstandig zorgmanifest 2016 ( zie pagina 48 tot en met 51 van het programma ) . Daarin staan  o.m meer:
- zorg dicht bij voor de Westlandse burgers ( revalidatie en crisopvang in Westland )
-meer thuishulpuren ook voor het maken van een praatje ;
- maatregelen tegengaan vereenzaming
-alle van het rijk ontvangen gelden daadwerkelijk aan de Westlandse zorg besteden
-minder ingewikkelde adminstratie en alle zorg door of via  gemeente en opheffen SKT
-terugkeer nachtapotheek
- meer financiele en technische hulp gemeente om woningen geschikt te maken voor senioren
-meer ondersteuning mantelzorgers / faciliteren mantelzorgmakelaar
- meer financiele steun chronisch zieken
- verspreiding senioren gids in Westland
- realiseren zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimten en een beheerder en zorg op maat . Evt ook financieel ondersteunen als anderen - zorgaanbieders, corporaties en ontwikkelaars het laten afweten .
- clientenondersteuning standaard inzetten .
- blijvende aandacht voor mensen met een beperking voor o.m. bereikbaarheid , werk en vervoer
- beter openbaar vervoer , regio tax zo omvormen dat er geen klachten meer zijn
- invoering  al inclusive zorgverzekering naar Rotterdams model
- sluiten van een ouderenwoonakkoord
- aparte wethouder voor zorg en  wonen
-ondersteunen en uitvoeren van beleidsplan " senioren in een veranderende wereld " van de stichting Seniorenraad Westland .

2. Radicaal andere aanpak woningbouw en woningtoewijzingen. Westlandse burgers mogen niet gepasseerd worden door niet Westlanders bij toewijzing woningen in onze dorpskernen. We moeten af van de nu bestaande voor onze burgers nadelige afspraken en regelingen waardoor verdringing zich voordoet en onze burgers gedwongen worden naar Den Haag Hollands Spoor te verhuizen. Meer creatieve toepassing mogelijk maken bij toewijzingen ook op financieel vlak .
Beëindigen Woonnet  en Westland moet zich terugtrekken uit de Haagse regio afspraken. Meer sociale huurwoningen- met huren tussen 500 en 600 euro's -  en sociale koop -koopsom max188.000 euro's - realiseren door extra inzet gemeente, verdere verlaging grondprijzen- tot 13.000 euro's voor grondgebonden en 10.000 euro's appartementen -  dan in de laatste nota grondprijzen werd aangegeven.
Een eigen Westlands woningbedrijf waardoor veel eenvoudiger gereageerd kan worden op de steeds langere wachtlijsten, de veel te vage prestatieafspraken met de corporaties  (waarbij met de grootste bijna geen afspraken gelden) en de  gemeente ook profijt heeft van de afgeboekte grondprijzen.
Met Vestia overleg voeren over overname woningbestand desnoods door gemeente waardoor aan de verkoopgolf van sociale huurwoningen een einde komt.

Zorgen ook voor een evenwichtige opbouw gebruik woningen in de kleinere dorpskernen. Daar met de corporaties goede afspraken over maken.

Voor statushouders en arbeidsmigranten tijdelijke huisvesting tot stand brengen, waardoor hun druk op de sociale woningvoorraad wordt weggenomen.  Voor arbeidsmigranten huisvesting op de tuinbouw bedrijven - mits aan voorwaarden voldaan wordt - weer toestaan, zoals dat jarenlang wel mocht en geen problemen opleverden. Dus de gemeente moet echt kijken naar het belang van de tuinbouw en niet meer naar vaak  met het CDA bevriende uitzendbureaus.

Meer focussen op bouw van woningen voor starters en senioren: betaalbaar, levensloopbestendig, zorg op maat bijleveren; dicht bij de dorpskernen. Ook meer financieel doen aan de doorstroming waardoor bestaande  goedkope huurwoningen vrij komen voor senioren en starters

3 Westland Verstandig vindt dat andere keuzes gemaakt moeten worden bij het uitgeven van onze centen. Minder wethouders, minder geld naar de bedrijfsvoering die echt op orde gebracht moet worden. Steeds meer berichten krijgt onze fractie dat heel veel van onze ambtenaren het spoor bijster zijn, zich niet herkennen in de leiding en niet geïnspireerd zijn. Dit alles onder leiding van een vrml gemeentesecretaris die debet is aan de ontstane  situatie  en benoemd werd in die nieuwe functie tegen het advies van onze OR in. Hier moet direct verandering in komen. Geen geld voorts naar Westland marketing, minder geldverspilling aan bestuursondersteuners , communicatie medewerkers .etc .Volgens ons verkiezingsprogramma kan de komende 4 jaren zeker 80 miljoen bespaard worden. Zie pag 69 en 71 en 72 : geen incentives voor nieuwe bedrijven etc. Wel meer geld naar burgerinitiatieven en 1 % van de begroting daarvoor uittrekken.
Westland verstandig wil met de andere keuzes ook de gemeenteschuld afbouwen bovenop de 1 miljoen die al afgesproken is en meer uitgeven aan zaken die de burgers echt ten goede komen. Meer voor kunst en cultuur, meer naar onze verenigingen. Zie pag 72 van ons programma

4 Westland verstandig vindt dat de leefomgeving voor onze Westlandse burgers fors verbeterd moet worden. Onder betere leefomgeving begrijpen we dan o.m. meer groen, beter onderhouden openbare buitenruimten, bloembakken in onze dorpskernen, veiligere straten, beter parkeren, minder geluidsoverlast, beter geregelde verkeersinfrastuctuur in onze dorpskernen , handhaving  op peil brengen , alle kernen laten bruisen door gezellige en goed bruikbare dorpspleinen, meer openbare toiletten, concrete groenplannen in Westland, buurtinitiatieven vragen en faciliteren, spelen in wijken, meer mooie oevers rond vaarwege , alle fietspaden goed onderhouden, schoner water en schonere lucht etc.

Ook dat iedere kern een minimum aan voorzieningen moet hebben en dat de gemeente daarvoor moet waken en zonodig moet inspringen. Een voorbeeld het wegvallen van de laatste pinautomaat. Zie ons programma pag 100 e.v. Al deze concrete maatregelen willen we graag gerealiseerd zien worden. Ook dat iedere kern een vaste wethouder krijgt als aanspreekpunt.5 . Andere keuzes gewenst v.w.b tuinbouw. Niet meer tuinbouw maar beter. Zie pag 114 en 115 van ons programma. Andere benadering en meer op maat. Niet de 5000 ha glastuinbouwbestemming klakkeloos handhaven. Van die 5000 ha is 2500 ha met kassen bebouwd waarvan ca 1150 ha erg oud en slecht is. Zorgen dat de goede glastuinbouwbedrijven blijven en dat veel meer ruimte wordt ingebouwd voor groen, wonen, recreatie fietspaden etc  ook op gronden waar nu een glastuinbouwbestemming op rust.

Alleen zo ontstaat in Westland een aantrekkelijk gebied voor jong en oud en geven we onze tuinbouwambities niet prijs. Alleen focussen dat alle ruimte in Westland voor de tuinbouw moet blijven zal niet leiden tot het gewenste gevolg en os op termijn levensbedreigend voor Westland. Ook moet rekening gehouden worden met de snel en sterk veranderende wereld om ons heen. Dit betekent dus dat Westland de  bestaande  glastuinbouwgebieden moet rangschikken in belangrijkheid op termijn - glastuinbouw dichtbij de dorpskernen zal op den duur verdwijnen- , dat Westland een halt toe moet roepen aan het stoppen van miljoenen euro's in reconstructie van tuinbouwgebieden, Westland veel meer op maat moet werken als een tuinder echt een concreet plan heeft voor schaalvergroting, Westland moet stoppen met het zinloos geld blijven verspillen aan onzinnige handhavingsacties die tot niets leiden en Westland ook geldverspilling moet voorkomen, door alleen dan woningen uit te plaatsen  als een reëel reconstructie plan voorligt en het bedrijf gelegen is in een gebied waar verwacht wordt dat over 30 jaar nog steeds de bestemming tuinbouw geldt.

Tenslotte

Zoals hiervoor al aangegeven stopt de ambitie van Westland Verstandig niet met 5 punten. Veiligheid/politie, betere positievere  benadering van onze verenigingen, terugdraaien bezuinigingen 2012, de 25 % regeling uitbreiden tot alle verenigingen in Westland, eerlijker beleid sporthallen, verenigingen die willen uitbreiden beter faciliteren, alle burgers gelijk behandelen en geen burgers om welke reden dan ook voortrekken of benadelen, eerlijk besturen, eerst luisteren naar burgers en dan pas beslissen, de echt goed foute  bestuurscultuur aanpakken door een open en transparant bestuur etc etc.

In de komende bestuursperiode zullen we al onze punten gaan inbrengen. We zullen dat  doen op de inmiddels van ons bekende wijze en het gedrag en houding van het CDA tot nog toe na de verkiezingen heeft bij ons het inzicht verstevigd dat stevige inzet en werklust de enige mogelijkheid is om voor Westland en haar burgers het beste te bereiken. Dus doorgaan waar gebleven waren. Uiteraard positief kritisch maar steeds zeggen waar het op staat. Dat we onze ambities en idealen zullen waarmaken beloofden we voor de verkiezingen en we zullen dat ook doen als oppositiepartij. Het kan zijn dat we vaker dan voorheen de steun van de burgers daarbij nodig hebben, maar die weten ons en wij hen te vinden als daar aanleiding voor is.

Prettige zondag verder

Peter Duijsens

Westland Verstandig

Advertorial