Rondvragen inzake privatisering aula`s begraafplaatsen

LPF Westland

Westland 16.02.2014 - Sinds mei 2013 wordt er gesproken over de privatisering van de aula`s op de begraafplaatsen van Monster `’s-Gravenzande en De Lier.

Hierbij zijn partijen uitgenodigd voor een overleg waarbij een presentatie is gehouden over het toekomstige beleid ten aanzien van de begraafplaatsen en de aula`s. Privatisering van de begraafplaatsen is een bijna onmogelijk traject maar privatisering van de drie genoemde aula`s ligt wel in de mogelijkheden. N.a.v. deze bijeenkomst is er later ook een bezoek gebracht aan de drie locaties en sommige geïnteresseerde partijen hebben al een vergaand onderzoek gedaan naar de haalbaarheid.

Een van de betrokken partijen heeft LPF Westland benaderd met vragen over de voortgang van de privatisering. Sinds het najaar is er niets meer vernomen van gemeente zijde en zijn er ook weer wisselingen geweest in de betrokken ambtenaren. Wel is duidelijk geworden dat er geschoven is met de termijnen voor het indienen van biedingen. Voor zover bekend zijn de lopende contracten met de beheerders opgezegd en werken deze nu met termijnen van een maand. Een van de huidige beheerders wilde al stoppen maar gaat nog door zolang er niets bekend is.

Dit alles resulteert in de volgende vragen:

1. Kan de wethouder de laatste stand van zaken geven betreffende de voorgenomen
    privatisering van de drie aula`s inclusief tijdspad?

2. Kan de wethouder aangeven met hoeveel partijen er gesproken is en tot hoeveel
    biedingen dit heeft geleid?

3. Klopt het dat er termijnen zijn verlengd om biedingen in te dienen. Zo ja waarom is
    gedaan?

4. Bent u het met onze fractie eens dat het voor de huidige beheerders een lastige
    situatie is als je met contracten van een maand moet werken aangezien zij ook
    verplichtingen naar hun medewerkers hebben?

5. Wordt er bij de keuze van de toekomstige beheerders van de aula`s nog rekening
    gehouden met de mogelijk tegenstrijdige belangen van de ondernemers jegens de
    uitvaartondernemers?

Namens LPF Westland,

Peter Voskamp