Rotonde Noordweg Wateringen is verkeersveilig

College Westland

Wateringen 04.01.2018 - De fractie VVD Westland heeft ons in een op 11 september collegevragen gesteld over de gevaarlijke verkeersituatie rondom rotonde

Kerklaan-Ambachtsweg-Noordweg in Wateringen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1
Is het college bekend met deze voor fietsers gevaarlijke situatie?

Antwoord 1
Wij zijn bekend met de verkeerssituatie.


Foto Googlemaps

Vraag 2 

Wat kan het college doen om deze situatie te verbeteren? Wetende dat veel kinderen gebruik maken van deze route.

Antwoord 2
In het verleden ter voorbereiding op de huidige inrichting is er uitgebreid onderzoek verricht, waar gezien de ruimte en omstandigheden deze inrichting als veiligste en beste optie uit naar voren is gekomen. Uit onderzoek (nationaal) blijkt dat rotondes zeer verkeersveilige oplossingen zijn.

Vraag 3
Kan het college aangeven of deze situatie in combinatie met de gevaarlijke oversteek vanuit de Willem III straat naar de overkant van de Kerklaan in het programma van de veilige schoolthuisroutes opgenomen kan worden? Zo niet, waarom niet?

Antwoord 3
Het college hecht veel waarde aan veiligheid voor kinderen in het verkeer, getuige de diverse campagnes voor SCHOOL op SEEF als ook die voor deugdelijke fietsverlichting. Het schoolthuisroute project wordt de komende maanden afgerond. Dan is op ruim tweehonderd verkeerslocaties de verkeersveiligheid voor alle deelnemers verbeterd, zeker voor de doelgroep jeugdig en schoolgaand fietsverkeer. Voornoemde verkeerssituaties hoeven niet in het lopende school-thuisroute project te worden ingepast. Bij de rotonde is er inmiddels inleidende markering voor de midden geleider aangebracht. Bij de oversteek vanuit de Willem III straat betreft het vooral een gedragskwestie. Voor beide situaties geldt dat de huidige inrichting, gezien de beschikbare ruimte, de meest veilige oplossing is.

Vraag 4
Geeft het regelmatig platrijden van het paaltje als vanzelf geen reden om deze verkeerssituatie eens goed onder de loep te nemen? Ondanks dat het vaak om gedrag van de weggebruiker gaat.

Antwoord 4
Wij hebben geconstateerd dat het paaltje meerdere keren omver is gereden tijdens de bouwwerkzaamheden ter plaatse. Overigens is het paaltje in de laatste twee jaar, zes keer omver gereden. Het doel van de middengeleider met paaltje is om de naderingssnelheid van het verkeer naar de rotonde fysiek te beïnvloeden en hiermee de veiligheid van overstekend langzaam verkeer op het in twee richtingen bereden (brom)fietspad zoveel mogelijk te waarborgen. Met het aanbrengen van de inleidende markering voor de midden geleider verwachten wij dat het paaltje beter wordt waargenomen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord. Burgemeester en wethouders van Westland