Ruim 4000 arbeidsmigranten woonachtig in Westland

College Westland

Westland 15.05.2018 - Op 3 april heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over Regulering tijdelijke huisvesting van Oost-Europese arbeidsmigranten.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het College bereid om ook beperkende regels voor wat betreft de bewoning van woningen door tijdelijke arbeidsmigranten in te gaan voeren gelijk Tiel en Zuidplas? Waarom heeft het College niet eerder al deze maatregelen genomen?

Antwoord 1

Het college onderschrijft dat er een nijpend tekort is aan de huisvesting voor arbeidsmigranten, dus er zal op korte termijn gehandeld moeten worden. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar nieuwe locaties in het glastuinbouwgebied in de buurt van de kernen.

Er zijn meerdere beleidsstukken vastgesteld ten aanzien van huisvesting voor arbeidsmigranten. In de bestemmingsplannen is opgenomen dat er op een woonbestemming in de kernen meerdere woonvormen mogelijk zijn: één daarvan is huisvesting voor arbeidsmigranten.

Er is op dit moment geen noodzaak voor nieuwe, algemene regels. Maar er wordt wel doorgegaan met goed en snel reageren op klachten. Overigens niet alleen door gemeente maar juist ook door de huisvesters.

Het college geeft prioriteit aan de uitbreiding van goede huisvesting om vervolgens ook het verminderen van legale, maar minder wenselijke huisvestingsituaties aan te pakken. Hierbij kan gedacht worden aan de sanering van tuinderswoningen die de herstructurering in de weg staan.

Voor de beoordeling van overbewoning wordt uitgegaan van de normering van 12 m2 per persoon die in het bouwbesluit is opgenomen als minimum. De grootte van de woning bepaalt dus het maximaal aantal bewoners. Bij overbewoning wordt er gehandhaafd en wordt het aantal bewoners teruggebracht naar het maximaal toelaatbare aantal.

Dit staat los van de handhavingscontroles die al plaatsvinden. Naast de reguliere controles wordt er bij overlastsituaties ook een controle uitgevoerd.

Vraag 2

Hoeveel tijdelijke arbeidsmigranten wonen er in woningen in Westland en kan het College daar de gegevens van verstrekken?

Antwoord 2

Op 01 april 2018 woonden 3351 arbeidsmigranten in woningen (in kernen en buitengebied) en 654 in de hotels.

Westland heeft als gemeente zicht op haar arbeidsmigranten vanwege de opdracht van de gemeenteraad om arbeidsmigranten in te schrijven in de BRP. Door middel van onze Westlandse methode van inschrijving en handhavingscontroles trachten wij zicht te krijgen op het aantal arbeidsmigranten. Westland beschouwt arbeidsmigranten, conform de motie van de gemeenteraad uit 2009 als (tijdelijke) Westlanders.

Vraag 3

Vreest het College niet met de fractie van Westland Verstandig dat er een waterbed effect zal ontstaan als Westland geen maatregelen neemt over bewoning van woningen alsmede het maximale aantal woningen?

Antwoord 3

Van een waterbed effect is op dit moment geen sprake. Het is eerder andersom : de Westlandse bedrijven maken dankbaar gebruik van ruimte in en buiten de regio voor het huisvesten van hun werknemers. Er kan gezegd worden dat de regio het huisvestingsprobleem van de Westlandse bedrijven grotendeels oplost.

Vraag 4

Is het College bereid om met de woningcorporaties contact te hebben dat een woningen meer verhuurd worden aan uitzendbureaus dan wel instanties die voornemens zijn de woningen beschikbaar te stellen aan tijdelijke arbeidsmigranten?

Antwoord 4

Woningcorporaties verhuren in zeer beperkte mate bepaalde woningen aan professionele huisvesters die daar o.a. arbeidsmigranten huisvesten. De rechtmatigheid ervan is tijdens een van overleggen van de commissie EFO uitgelegd.

(Arbeids)migranten die ingeschreven staan in de BRP hebben, conform alle wettelijke regels, recht op inschrijving bij een wooncorporatie en dus ook recht (bij voldoen aan alle voorwaarden) op een woning. In dat geval kan er onmogelijk gesproken worden over tijdelijke arbeidsmigranten: deze personen hebben zich gevestigd in Westland.