Sancties voor vijf vervuilers van oppervlaktewater

College Westland

Westlanden 09.07.2016 - De fractie Progressief Westland heeft vragen gesteld aan B&W over slechte kwaliteit van het oppervlaktewater.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het college het met Progressief Westland eens dat de maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren tot nu toe volstrekt onvoldoende resultaat opleveren?

Antwoord 1

Wij zijn het met u eens dat de maatregelen momenteel onvoldoende resultaat opgeleverd hebben.

Vraag 2

Is het college het met ons en de adviescommissie water eens dat de sector veel meer haar verantwoordelijkheid moet nemen en dat harde maatregelen noodzakelijk zijn?

Antwoord 2

Zoals in de RIA op 14 juni jl. is aangegeven, pakken we de problematiek samen met het Hoogheemraadschap Delfland en de glastuinbouwsector op. Natuurlijk heeft een ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. In 2014 heeft Delfland het project gebiedsgericht meten en handhaven geïnitieerd. LTO Glaskracht, de gemeente en de Omgevingsdienst Haaglanden  trekken hierin gezamenlijk op. De eerste polders laten positieve resultaten zien in de waterkwaliteit. In het Bestuurlijk Overleg op 18 mei jl. is afgesproken dat we dit project gaan uitrollen in het Westland-Oostland en dat in het gebied van Delfland alle boezemland en polders in 2021 zijn bezocht. Wel is het van belang dat er aandacht blijft voor de nazorg.

Collegevragen PW inzake slechte kwaliteit oppervlaktewater

Vraag 3

Hoe gaat de Gemeente Westland de sector die kant op krijgen daar nu klip en klaar duidelijkis gemaakt dat de huidige strategie van voorlichten, waarschuwen , monitoren en handhaven volstrekt onvoldoende resultaten oplevert.

Antwoord 3

De gebiedsregie voor de waterkwaliteit ligt bij de waterschappen. De gemeente Westland werkt samen met het waterschap, de LTO en de individuele tuinders aan verbetering van de waterkwaliteit. De gemeente Westland doet dit door middel van informatie, prioritering in de opdrachtverstrekking aan de Omgevingsdienst Haaglanden en door zelf actief te handhaven op de aansluitverordening. Daarnaast is de gemeente voorloper geweest bij de aansluiting op de riolering van de glastuinbouw en spant zij zich actief in om de emissieloze kas te realiseren. De doorlooptijd van de handhavingstrajecten zijn ingekort waardoor ze effectiever zijn. Op dit moment bevinden zich bij het handhaven op de aansluitverordening vijf dossiers in de sanctioneringsfase van de “last onder dwangsom” en zijn 13 vooraankondigingen verstuurd. De planning is zodanig dat er gedurende 2016 circa 150 potentiële handhavingsdossiers zijn afgerond.

Vraag 4

Is het college het met Progressief Westland eens dat het maatschappelijk volstrekt onverantwoord is dat enerzijds de kwijtscheldingsmogelijkheden voor minima voor de reinigingsheffing moeten worden beperkt door het Hoogheemraadschap en dat anderzijds de illegale lozingen door de glastuinbouwsector zorgen voor een toename van kosten voor waterreiniging?

Antwoord 4

Het Hoogheemraadschap van Delfland bouwt de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing af. Wij zijn hierover teleurgesteld en hebben onze zienswijze hierover klip en klaar geformuleerd. Toch heeft Het Hoogheemraadschap van Delfland de kwijtscheldingsmogelijkheden voor minima om inkomenstechnische redenen beperkt. Het college maakt zich net als Progressief Westland zorgen over de toename van kosten voor afvalwaterzuivering.

Vraag 5

Is het college het met Progressief Westland eens dat handhaving veel meer moet plaatsvinden onder het motto “DE VERVUILER BETAALT” aangezien een deel van de glastuinbouwsector de burger opzadelt met door illegale lozingen veroorzaakte kosten?

Antwoord 5

Net als de adviescommissie Water zijn wij van mening dat onderzoek nodig is naar de juiste prikkels om te bevorderen dat actoren hun verantwoordelijkheid nemen. Er moet onderzocht worden welke prikkels, op welke manier kunnen worden ingezet en in welke combinatie. Er is veel inzet nodig om gedragsverandering te bewerkstelligen. De Unie van Waterschappen heeft landelijk aangegeven hier op in te zetten. In de RIA van 14 juni jl. is door hoogheemraad mevrouw I.J.A. ter Woorst aangegeven, dat Delfland dit ook belangrijk vindt. Delfland gaat samen met de andere partijen uit het afsprakenkader emissie loze kas (waaronder LTO Glaskracht en Westland) hiermee aan de slag. Zoals door Hoogheemraad mevrouw I.J.A. ter Woorst al is aangegeven: “samen bereiken we meer, de sleutel tot gedragsverandering ligt bij de sector”.

Een oplossingsrichting kan zijn dat de zuiveringsheffing verder wordt gedifferentieerd zodat degenen die het goed doen minder betalen en de vervuilers meer. Dit past ook bij de aanbeveling van de OESO om de toepassing van het “de vervuiler betaalt” principe te versterken. Net als Progressief Westland zijn wij benieuwd wat de uitkomst is van de zoektocht naar de juiste prikkels en welke middelen het ministerie van I&M en de waterschappen gaan inzetten. Landelijk loopt er een traject waarbinnen wordt gekeken naar de financiering van het waterbeheer. Hierin wordt ook de problematiek van de glastuinbouw meegenomen. Zie hierover ook de brief van de minister van I&M aan de Tweede Kamer van 8 juni 2016 (kamerstuk 27 625 nr. 352).

Vraag 6

Is het college van plan hiervoor een actieplan op te stellen?

Antwoord 6

In het bestuurlijk overleg van 18 mei jl. vanuit het afsprakenkader emissieloze kas is afgesproken dat de werkgroep, met vertegenwoordiging uit de gemeente Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en LTO-Noord Glaskracht, een actieplan opstelt. Een onderdeel hiervan is het opstellen van een communicatieplan.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak