Seniorenwoningen als herbestemming voormalige Wilhelminaschool.

Peter Duijsens

's-Gravenzande 12.02.2014 - De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 is de afgelopen tijd meerdere malen benaderd door initiatiefnemers...

voor de ontwikkeling voor seniorenwoningen in de voormalige Wilhelminaschool in het centrum van ’s-Gravenzande. Daarover is uw College benaderd bij brief van 29 december 2011. Na een ontvangstbevestiging aan één van de initiatiefnemers op 2 januari 2012 (doc.nr. 12.000031) werd niets meer vernomen, terwijl het initiatief al dateert uit 2011. Het aanbod is gedaan om het historische karakter van de Wilhelminaschool te bewaren.

Blijkbaar heeft de betreffende initiatiefnemer verder niets meer gehoord van de gemeente, noch schriftelijk of inhoudelijk noch telefonisch. Wel is diverse malen om reactie gevraagd. Wij vinden dit geen correcte gang van zaken en dit getuigt ook niet van een voortvarende aanpak van de leegstand binnen de gemeente Westland.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Is uw College het initiatief bekend waarover gesproken wordt? Hoeveel initiatieven zijn er met betrekking tot de ontwikkeling voor seniorenwoningen danwel andere bestemmingen van de voormalige Wilhelminaschool?

-          Wat is de reden dat uw College behalve een ontvangstbevestiging geen enkel bericht terug geeft aan een initiatiefnemer die, op het eerste oog, een goed voorstel doet en ook voorziet in de hoogst noodzakelijke komst van betaalbare seniorenwoningen?

-          Hoe denkt uw College überhaupt over ontwikkelingsverzoeken zoals de onderhavige? Is dit niet de moeite waard om diepgaand te onderzoeken en in gesprek te gaan met de initiatiefnemers?

-          Waarom gebeurt dat allemaal niet?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0