Situatie rondom vergroening dorpscentra

College Westland

Westland 19.07.2021 - Op 14 april hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 Westland over vergroenen van de dorpscentra.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Inleiding
Op dinsdag 13 april werd tijdens de raadsvergadering het beschikbare gestelde budget om de dorpscentra te vergroenen gehalveerd door een door de meerderheid van de raad aangenomen amendement. Het budget was bedoeld om plannen te ontwerpen voor het vergroenen van de dorpscentra en een eerste aanzet voor de uitvoering te geven. De wethouder gaf tijdens de behandeling van het raadsvoorstel aan dat voor het volledig uitvoeren van de plannen nog aanvullend budget moet worden begroot.

D66 Westland wil graag nogmaals onder de aandacht brengen dat het raadsvoorstel slechts voorziet in de uitvoering van een deel van de aangenomen motie, namelijk het opstellen van de groenplannen. Er moet ook nog een uitvoeringsplan komen waarin beschreven staat welke concrete werkzaamheden worden uitgevoerd om de dorpscentra gaan vergroenen en welke bedragen daarmee gemoeid zijn. Pas dan kan de motie als afgedaan worden beschouwd.

D66 vreest dat, nu het budget is gehalveerd, er van de plannen om de dorpscentra te vergroenen niet veel terecht zal komen. Hierdoor komt er geen oplossing voor problemen als hittestress, het verslechteren van de biodiversiteit en wateroverlast. Daarnaast duurt het veel langer om de dorpscentra voor winkelend publiek aantrekkelijk te maken. D66 pleit er dan ook voor om adequaat te reageren en om voor het opstellen én uitvoeren van de groenplannen nieuwe budgetten te reserveren.

Vraag 1
Is het college net als D66 teleurgesteld over het halveren van het budget voor het vergroenen van de dorpscentra?

Antwoord 1
Een meerderheid van de raad heeft 13 april jl. beslist om anders om te gaan met het restant van het Leefomgevingsfonds. De initiële plannen van ons waren om meer geld – als eerste aanzet - vrij te maken voor het realiseren van de groenplannen. Als college voeren wij het besluit van de raad uit.

Vraag 2
Wat zijn de gevolgen van het gehalveerde budget voor het opstellen en uitvoeren van de vergroeningsplannen uit het raadsvoorstel?

Antwoord 2
Dit zorgt mogelijk voor bijstelling van onze ambities voor de realisatie en uitwerking van de vergroening in tijd en omvang. Als straks de groenplannen klaar zijn en een eerste grove raming van realisatiekosten is gemaakt, wordt duidelijk welke budgetten überhaupt nodig zijn.

Vraag 3
Is het college het met ons eens dat door het halveren van het budget de in de inleiding genoemde problemen niet of maar deels opgelost worden?

Antwoord 3
Met het opstellen van groenplannen moet naast het vergroenen en aantrekkelijker maken van de dorpscentra als het kan ook een antwoord gegeven worden op vraagstukken zoals hittestress, wateroverlast en verslechtering van de biodiversiteit. Vanuit het Leefomgevingsfonds is het project om deze groenplannen op te stellen nu gestart. Besluitvorming over de realisatie van de groenplannen moet nog plaatsvinden. Voorlopig is er door uw raad nu € 200.000 gereserveerd.

Vraag 4
Welke mogelijkheden ziet het college om alsnog voldoende budgetten te reserveren zodat de plannen kunnen worden uitgevoerd? En is het college vervolgens ook bereid om van deze mogelijkheden gebruik te maken? 

Antwoord 4
Een financiële doorvertaling van de groenplannen is op dit moment nog niet mogelijk. Zie ook antwoord 2. Pas na het gereedkomen van de groenplannen wordt de opgave helder en kunnen wij hier dekkingsvoorstellen voor doen.