Sportlaan De Lier gaat op de schop

College Westland

De Lier 30.10.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft het College vragen gesteld over verkeerssituatie rondom de Sportlaan te De Lier.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is uw College bekend met de situatie op de Sportlaan te De Lier dat er ernstige overlast aanwezig is door het steeds toenemende vervoer?

Antwoord 1

Ja, reeds in 2013 zijn wij vanwege de verschillende brieven en klachten in gesprek gegaan met de omwonenden en de aanliggende scholen over mogelijke maatregelen. De Sportlaan is toe aan groot onderhoud en zal geasfalteerd worden. De uitvoering hiervan is uitgesteld om samen met de omgeving te werken aan een ontwerp dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan alle wensen en eisen. Allereerst is een inventarisatie gehouden onder de bewoners en scholen in de omgeving van de Sportlaan. Er zijn vervolgens meer gesprekken gevoerd over de mogelijke oplossingen en in het laatste gesprek van 28 augustus 2014 is een voorstel gepresenteerd voor de herinrichting van de Sportlaan. De opmerkingen op dit concept worden uitgewerkt tot een ontwerp en opnieuw besproken met de omgeving.

Vraag 2

Zijn er mogelijkheden aanwezig om het karakter van de weg te wijzigen, in zoverre dat er een 30 kilometerweg van gemaakt wordt? Niet gedacht wordt aan (nieuwe) drempels daar deze alleen maar tot nieuwe ergernissen leiden. Zijn er andere maatregelen denkbaar waardoor het verkeer afgeremd kan worden waardoor de overlast op zeker minder wordt?

Antwoord 2

Nee, de weg heeft de functie van gebiedsontsluitingsweg met een toegestane maximum snelheid van 50 km/uur. Dit past bij de hoeveelheid verkeer die over deze weg gaat. Dit is door uw raad vastgesteld in het Westands Verkeer- en Vervoerplan in 2006. Het inrichten als 30 km/uur weg past niet bij de functie en het gebruik van de weg.

Vraag 3

Realisering van de oostelijke randweg en de Oosterbrug zal naar het zich laat aanzien wel tot een mindere verkeersstroom gaan leiden, maar de vraag is of dat voldoende is. Zijn er rapporten gemaakt waarbij de effecten van de aanleg van vorenstaande weg en brug worden bemeten? Zijn er op dit moment tellingen van vervoersbewegingen over de Sportlaan aanwezig en is uw College bereid om deze te verstrekken?

Antwoord 3

In het verkeersplan De Lier zoals door ons vastgesteld op 23 maart 2010 zijn de effecten van de aanleg van de Oostelijke randweg in beeld gebracht. De verkeersmetingen van het autoverkeer en de oversteekbewegingen op de verschillende oversteekplaatsen zijn als bijlage bijgevoegd.

Vraag 4

De bewoners zelf wijzen op de mogelijkheid een zuidelijke randweg aan te leggen, zijnde een verbinding tussen de Veilingweg en de Jochem van de Houtweg. Heeft uw College de aanleg van een dergelijke weg bekeken? Is uw College bereid om dat alsnog te bezien en ook aan te geven wat de kosten van een dergelijke zuidelijke randweg zijn? De aanleg van een dergelijke verbinding zou de stroom van verkeer op de Sportlaan fors doen afnemen. Is uw College het daarmee eens?

Antwoord 4

In het kader van het 3-in-1 project en de ontsluiting van de Hoge Noordweg en Kanaalweg is gekeken naar de mogelijkheid van een dergelijke weg. Het beperkte aantal auto’s dat gebruik zal maken van deze nieuwe verbinding weegt niet op tegen de hoge kosten voor de realisatie.

Vraag 5

Is het College bereid om met het betreffende grondverzetbedrijf wat nu aan de Kanaalweg gevestigd is, overleg te voeren omtrent het gebruik van de Sportlaan en de wijze waarop dat geschiedt en de tijdstippen waarop dat plaatsvindt? Is de milieuvergunning van het betreffende bedrijf toereikend voor het zich steeds verder uitbreidende bedrijf? Kan via de milieuvergunning eventueel de overlast ingeperkt worden?

Antwoord 5

Door de omwonenden van de Sportlaan werd geklaagd over een specifieke ondernemer. In het voorjaar van 2014 is overleg gevoerd met deze ondernemer. Afgesproken is de chauffeurs te instrueren netjes in het verkeer te rijden en rekening te houden met de omgeving. Ook is afgesproken een drempel op de Sportlaan te verwijderen omdat deze geluidsoverlast veroorzaakt van passerende voertuigen van dit bedrijf. Bij het laatste overleg met de bewoners op 28 augustus 2014 hebben deze aangegeven dat de situatie sterk is verbeterd.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak