Stand van zaken Aloysiusschool Monster

College Westland

Monster 30.06.2020 - Op 24 april hebben B&W vragen ontvangen van fractie GemeenteBelang Westland GBW inzake ‘Stand van zaken herontwikkeling Aloysiusschool Monster’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is het financieel haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de Aloysiusschool inmiddels afgerond? Nee? Waarom niet? Ja? Wilt u de uitkomsten met ons delen?

Antwoord 1
Wonen Wateringen heeft in het najaar van 2019 een drietal scenario’s doorgerekend, te weten: een variant met behoud van de authentieke buitenschil, een variant met gedeeltelijke sloop van het schoolgebouw en een laatste variant met volledige sloop van het sloopgebouw. Binnenkort zal een voorstel ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. Daarna worden uw raad en omwonenden verder geïnformeerd. 

Haalbaarheidsonderzoek voor woonzorgconcept in Aloysiusschool

Op 16 oktober 2019 heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over het gebruik van de Aloysiusschool. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Hoe staat het met vorenstaand voornemen en komt dit van de grond?

Antwoord 1
Wonen Wateringen heeft in het najaar van 2019 een drietal scenario’s doorgerekend, te weten: een variant met behoud van de authentieke buitenschil, een variant met gedeeltelijke sloop van het schoolgebouw en een laatste variant met volledige sloop van het schoolgebouw. Binnenkort zal een voorstel ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd.

Vraag 2
Waarom worden de buurtbewoners niet beter geïnformeerd over de gang van zaken en moeten zij nu weer met een brief informatie ontvangen dat de Aloysiusschool weer tijdelijk door derden gebruikt gaat worden?

Antwoord 2
Gedurende het traject dat wij met Wonen Wateringen doorlopen wordt het schoolgebouw tijdelijk bewoond op basis van antikraak. Daarover zijn de buurtbewoners geïnformeerd. Binnenkort zal een voorstel ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. Daarna worden de raad en omwonenden verder geïnformeerd.

Vraag 3
Is het antikraak?

Antwoord 3
Ja, zie ook antwoord 2.

Vraag 4
Waarom wordt hier geen deugdelijk traject voor gevolgd en moeten mensen maar afwachten wat er gaat gebeuren met dit stuk eigendom van de gemeente?

Antwoord 4
Zie antwoord 1 en 2.