Stand van zaken arbeidsmigrantenhuisvesting Vredebestlaan en Boomaweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/11/2019 15:38 - Gewijzigd op 22/11/2019 15:43

Westland 22.11.2019 - Op 22 oktober heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over locaties arbeidsmigrantenhuisvesting aan de Vredebestlaan en Boomaweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Wat was bij uw College bekend over de twee locaties die hiervoor genoemd zijn voordat de aanvragen werd ingediend? 

Antwoord 1
Deze locaties zijn twee van de 13 locaties voor noodhuisvesting voor arbeidsmigranten. 

Vraag 2
Waarom heeft het College de termijn verlengd van drie naar vijf jaren en had dat betrekking op specifiek deze twee locaties? 

Antwoord 2
De termijn is verlengd omdat grond(huur) en bouwkosten aanmerkelijk hoger bleken dan vooraf ingeschat waardoor het exploitatieverlies over een periode van 5 jaar door de initiatiefnemer aanvaardbaar bleef. Bij exploitatie over 3 jaar (inclusief bouw en sloop) bleken risico’s voor exploitatie te groot. 

Vraag 3
Zijn dit de enige twee locaties die overgebleven zijn van de 13 noodlocaties die het College voor de zomer aankondigde? 

Antwoord 3
Ja, de overige locaties zijn om uiteenlopende redenen afgevallen. 

Vraag 4
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat ook deze locaties weer, gezien de breedte van de toegangswegen en het gebied waarin ze liggen, absoluut niet geschikt zijn voor de huisvesting van 100 arbeidsmigranten? 

Antwoord 4
De aanvragen worden aan de geldende criteria getoetst.  

Vraag 5
Wat gaat het College doen om alsnog te bewerkstelligen dat de omwonenden voordat de plannen definitief zijn hun stem kunnen laten horen? 

Antwoord 5
Belanghebbenden kunnen, indien het college besluit een (tijdelijke) omgevingsvergunning te verlenen, op de gebruikelijke wijze bezwaar maken tegen dit besluit. 

Vraag 6
Wat is planologisch nodig om deze vergunningen te verlenen? 

Antwoord 6
De planologische randvoorwaarden treft u aan in onze raadsbrief van 21 mei 2019. 

Vraag 7
Op beide locaties is in het verleden gedoe geweest over de bestemming en over handhaving. Geldt dat ineens niet meer en mag nu Polenhuisvesting plaatsvinden, terwijl in het verleden het College deze gronden nog als duurzaam glas aanmerkte en absoluut geen enkele afwijking van die bestemming toeliet mede gezien de smalle wegen? In hoeverre is dat met elkaar te rijmen? 

Antwoord 7
Het betreft hier geen wijziging van het bestemmingsplan maar tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan voor een periode niet langer dan 5 jaar.