Stand van zaken asbestdaken in het Westland

College Westland

Westland 21.04.2019 - Op 28 januari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CDA Westland over een collectieve oplossing bij verplichte sanering van asbestdaken.

 

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Wat heeft de gemeente Westland geïnitieerd vanaf de bekendmaking van het verbod in 2015? 

Antwoord 1
Het gehele Westland is geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbestdaken. Omdat particulieren zelf tot 35 m2 geschroefd of geklemd plaatmateriaal mogen verwijderen, behelst deze inventarisatie alle daken groter dan 35m2. Dit leverde 975 adressen met asbestverdachte daken op. De eigenaren hebben een brief ontvangen waarin wordt gewezen op het aankomende verbod op asbestdaken, de subsidiemogelijkheden voor het verwijderen en waarin wordt verzocht om de verzekering te controleren op dekking van mogelijke gevolgschade in geval van een calamiteit.

Uit bovengenoemde inventarisatie is vervolgens een selectie gemaakt van twaalf (grotere) asbestdaken die bij een eventuele calamiteit verhoogd risico vormen (bijvoorbeeld nabij woonwijken en daken op en bij bedrijventerreinen). Deze twaalf geselecteerde adressen zijn bezocht door de voormalig wethouder en een inspecteur van de gemeente. 

Daarnaast zijn publicaties verzorgd in de krant waarin gewezen wordt op het aankomende verbod. In de periode naar het verbod toe eind 2024 zullen deze publicaties herhaald worden.  

Vraag 2
Wij nemen aan dat de gemeente bekend is waar en hoeveel asbest er in Westland aanwezig is? Als dat niet het geval is dan zou de methode voor een globale inventarisatie, te weten doormiddel van luchtfoto's en de afgegeven vergunningen snel tot inzicht kunnen leiden. 

Antwoord 2
Zie antwoord 1. Bovengenoemde inventarisatie houdt in dat in Westland ongeveer 480.000 m2 asbestverdachte daken aanwezig is. Monitoring van deze inventarisatie op basis van ingediende sloopmeldingen, wijst uit dat inmiddels reeds 150.000 m2 is verwijderd. 

Vraag 3
Hoeveel vierkante meters asbestdaken ligt in de kernen? 

Antwoord 3
Ongeveer 30.000 m2 aan daken groter dan 35 m2. Hierbij zijn ook de daken meegenomen die direct grenzen aan de kernen. In de kernen bevindt zich daarnaast ongeveer tussen de 15.000 en 17.000 m2 aan asbestverdachte daken kleiner dan 35m2.  

Vraag 4
En hoeveel vierkante meters in het buitengebied? 

Antwoord 4
Ongeveer 300.000m2. 

Vraag 5
Is de gemeente bereid om mee te werken aan voorgestelde collectieve oplossing al dan niet in combinatie met de zonnepanelen? Zo nee, hoe dan wel? 

Antwoord 5
Iedere bewoner met een asbestdak van maximum 35 m2 heeft de keuzemogelijkheid om dit zelf te verwijderen of te laten verwijderen. Bewoners die het asbest laten verwijderen kunnen dat collectief doen. Tevens kunnen deze bewoners (voor zover het dak daarvoor geschikt is) zonnepanelen of een groen dak terug (laten) plaatsen. Vanuit de gemeente wordt gewezen op de collectieve mogelijkheden van sloop en het plaatsen van zonnepanelen e.d. Naar verwachting zullen marktpartijen inspelen op deze problematiek en hieromtrent ook collectieve aanbiedingen doen. De gemeente heeft hierin geen initiërende rol.