Stand van zaken bomenbeleid De Lier

College Westland

De Lier 13.11.2019 - Op 16 oktober hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over de conditie van bomen in De Lier.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
Halverwege de vorige eeuw zijn er relatief veel treurwilgen geplaatst in De Lier. Recent is gebleken dat een grote treurwilg is bezweken onder haar eigen gewicht. Eerder zijn, los van voornoemd voorval, al verzoeken ingediend door bewoners voor het vervangen, weghalen of uit laten dunnen van de betreffende bomen. Zij vormen een gevaar voor de buurt en zijn dermate groot geworden dat ze over particuliere grond hangen.

Vraag 1
De gemiddelde levensduur van een wilg is 40 jaar. Bestaat er een plan om de bomen die ouder zijn te vervangen? 

Antwoord 1
De gemeente laat Boom Veiligheids Controles (BVC) uitvoeren op haar bomenbestand. Enige tijd geleden is door de gemeente een selectie gemaakt van alle populieren en wilgen van 40 jaar en ouder die als slecht en zeer slecht beoordeeld zijn. Dat wordt gedaan omdat populieren en wilgen na zo’n 40 jaar een risico kunnen zijn voor wat betreft takbreuk of omvallen. Als de populieren en wilgen als voldoende worden beoordeeld vanuit de BVC, worden deze niet weggehaald. Incidenteel worden passende beheermaatregelen genomen.  

Foto archief

Vraag 2
Wordt door de gemeente actief de status van zeer grote (wilgen-)bomen gecontroleerd op o.a. het vormen van een gevaar voor de omgeving of op het risico van de aantasting van ondergrondse infrastructuur? - Zo ja: ? Met welke frequentie wordt de status opgenomen en hoe gebeurt dit? ? Waar is deze informatie voor inwoners van de gemeente beschikbaar? 

Antwoord 2
Jaarlijks wordt een derde deel van het bomen bestand BVC (Boomveiligheid) gekeurd door een externe en gecertificeerde partij. Indien een inwoner een vraag heeft over de veiligheid van een gemeentelijke boom kan hij/zij contact opnemen met de gemeente. 

Vraag 3
Wanneer wordt daadwerkelijk het (in sommige gevallen door de gemeente reeds toegezegde) snoeien of verwijderen van bomen uitgevoerd? 

Antwoord 3
De gemeente is reeds gestart met het snoeien van een deel van het areaal. Naar verwachting is binnen vier jaar het volledige bomenbestand gesnoeid.