Stand van zaken burgerwoningen in glastuinbouwgebied

College Westland

Westland 12.09.2019 - Op 2 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over burgerwoningen in het glastuinbouwgebied Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Is het College bereid om op korte termijn een totaaloverzicht te geven van alle woningen in het “glastuinbouwgebied” Westland?

Antwoord 1

Ja, zie bijlagen 1 en 2. Dit overzicht betreft woningen ‘in’ of direct grenzend aan (uitlopers linten woonkern) aan het glastuinbouwgebied. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat dit overzicht géén juridische status heeft; de informatie op de landelijke voorziening (Ruimtelijkeplannen.nl) is juridisch bindend en voor een ieder openbaar toegankelijk. Per woning kan aldaar de juridische status worden ingezien.

Vraag 2

Is het College bereid om aan te geven wat de bestemming van de woningen is volgens de gemeente?

Antwoord 2

Ja, zie bijlagen 1 en 2.

Vraag 3

Is het College bereid om aan te geven sinds wanneer die woningen dan een burgerbestemming hebben?

Antwoord 3

Ja. In bijlage 1 vindt u per woning het laatst door uw raad vastgestelde bestemmingsplan, in bijlage 2 de door het college vastgestelde wijzigingen sindsdien.

Zoals in de toelichting van de bestemmingsplannen voor het duurzaam glastuinbouwgebied is aangeven zijn voor die tijd:

- 681 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door uw raad in de bestemmingsplannen Woningen Buitengebied deel I, II en III;
- 20 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door het college middels een wijzigingsplan;
- 111 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door uw raad in bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Westland’ (bijlage 2 bij de toelichting)
- 23 agrarische bedrijfswoningen gewijzigd door uw raad in bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Boomawatering’ (bijlage 2 bij de toelichting).

Alle overige woningen zijn in de voormalige gemeenten in de destijds (45) van toepassing zijnde bestemmingsplannen reeds van bestemming gewijzigd. 

Vraag 4

Is het College bereid om aan te geven voor welke woningen op dit moment een aanvraag loopt om omgezet te worden van agrarisch naar burger?

Antwoord 4

Ja, dit betreft (dd. 21 augustus 2019):