Stand van zaken centrumplan Monster

College Westland

Monster 28.08.2019 - Op 30 juli heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over herinrichting Kern Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Wanneer komt het College nu met een uitgewerkt plan voor het centrum Monster daar de nood hoog is? 

Antwoord 1

Op 19 februari 2019 heeft uw raad de motie ‘kern Monster’ aangenomen. Hierin verzoekt u het college een plan op te stellen met als doel met als doel de levendigheid en het aanzicht van het centrum te bevorderen. Om recht te doen aan de motie willen we kansen en geplande activiteiten voor de komende jaren gebundeld worden in één samenhangend plan. We hebben u laten weten dat we dat doen in de gebiedsvisie Centrum Monster. 

Vraag 2

Uiteraard loopt er een centrumvisie maar daar wordt weinig of niets van vernomen. Hoe ver staat het daarmee en wanneer kan dat teruggekoppeld worden? 

Antwoord 2

Zoals tijdens de commissiebehandeling van het sloopkrediet van het voormalige gemeentehuis Monster en de raadsbehandeling van 21 mei jl. is aangegeven, gaan we met inbegrip van het amendement aan de slag de gebiedsvisie voor het centrum van Monster af te ronden. De sloop is een cruciaal aspect voor verdere invulling van het gebied.

Tijdens deze vergaderingen en in de communicatie naar omwonenden is aangegeven dat we streven naar vaststelling eind 2019 en dat we het najaar van 2019 met omwonenden en belanghebbenden in overleg treden over de inhoud van de gebiedsvisie.