Stand van zaken centrumplannen Monster

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/06/2019 06:17 - Gewijzigd op 15/06/2019 08:44

Monster 15.06.2019 - Op 30 januari 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over toekomstplannen Noviteit, Kloosterlaan en het oude gemeentehuis Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1, 2

Waarom wordt de Raad niet meegenomen als er nieuwe ontwikkelingen zijn inzake de Noviteit? De GBW-fractie heeft ook recent al een vraag hierover gesteld en ook zij menen dat de huidige functie van de Noviteit behouden moet blijven. Is het College het met dat uitgangspunt eens?

Antwoord

Stichting dorpshuis De Noviteit heeft zelf het initiatief genomen om in gesprek te gaan met Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland over nieuwe toekomstplannen vanwege het teruglopend exploitatieresultaat van het dorpshuis. De gemeente heeft geen formele rol in de exploitatie van het gebouw. In 2017 waren de gesprekken tussen partijen nog verkennend van karakter.

Westland Verstandig blijft tegen sloop gemeentehuis Monster

Vraag 3, 4, 5

Waarom wordt niet beter met de omwonenden gecommuniceerd over de nieuwe inrichting van de Kloosterlaan en de directe omgeving van het gebied tussen de Noviteit en het gemeentehuis? Is het College alsnog bereid om met de omwonenden deugdelijk te overleggen omtrent een goede en voor hen ook acceptabele inrichting? Hoe staat het met het oude gemeentehuis en is het College bereid om met de omwonenden van gedachten te wisselen over het behoud van het gemeentehuis en de mogelijke nieuwe  bestemming?

Antwoord

In het kader van de te ontwikkelen gebiedsvisie voor het voormalige gemeentekantoor Monster is er een aantal contactmomenten met de omwonenden en belanghebbenden geweest, waarbij zij meegedacht hebben over de invulling van de plannen. Binnen de gebiedsvisie is het wel of niet behouden van het voormalige gemeentekantoor een essentieel uitgangspunt voor het vervolg. Inmiddels is er op 21 mei jl. door de gemeenteraad het besluit genomen om het gemeentehuis te slopen.

De twee processen die in afwachting waren van deze keuze kunnen nu afgerond worden, nl.: het onderzoek naar vleermuizen en ontheffing van de wet Natuurbescherming en het afronden van de gebiedsvisie met daarin ook de ontwikkelstrategie. Het vleermuizenonderzoek gaat tot één jaar duren en tot die tijd word het gemeentehuis nog niet gesloopt. Voor de gebiedsvisie streven wij ernaar deze aan het einde van 2019 ter vaststelling aan u voor te leggen. Voorafgaand daaraan gaan wij in het najaar opnieuw met de omwonenden in gesprek.