Stand van zaken decentralisatie in de zorg

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/12/2013 11:57

Westland 22.12.2013 - Hierbij beantwoordt het College de vragen over de drie decentralisaties die zijn gesteld door de fractie van Westland verstandig/ LEO 2.0

 

Vragen:

  1. Wat is de mening van het College over dit ‘Haagse gedoe’? Wordt hierdoor het standpunt van Westland Verstandig-LEO 2.0 bevestigd dat we in Westland niet vooruit moeten lopen op deze ‘valse’ muziek uit Den Haag?

Antwoord:

Wij delen de zorg die door de VNG is geuit. Wij zijn zwaar ontstemd over de wijze waarop het rijk hierin met de gemeenten omgaat en waarop eerdere gemaakte afspraken worden geschonden. Hierdoor wordt gebroken met een van de voornaamste uitgangspunten namelijk het bijeenbrengen van zorg en ondersteuning op één punt. Dit besluit vanuit den Haag gaat ten koste van de integrale ondersteuning aan kwetsbare burgers.

Met de oplossing voor het aanbrengen van een knip binnen de functie persoonlijke verzorging vindt een grote verschuiving van budgetten plaats. In het oorspronkelijke idee kwam het zwaartepunt van de zorg en ondersteuning bij de Wmo te liggen. Nu verschuift dit naar de Zorgverzekeringswet.

Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen straks beide ongeveer de helft van het beschikbare AWBZ budget tot hun beschikking. Waar het eerst ook logisch was om vanuit de Wmo de verbinding te zoeken met de Zorgverzekeringswet, is die verbinding nu complexer geworden

Daarbij betekent het niet overhevelen van persoonlijke verzorging weliswaar een taak minder voor de gemeente maar leidt ook tot minder mogelijkheden om de aangekondigde kortingen op te kunnen vangen en geeft minder sturingsmogelijkheden op belangrijke partners zoals de wijkverpleegkundigen.

In het voorbereiden van de decentralisaties loopt Westland wel voorop maar niet voor de troepen uit. Westland moet op 1 januari 2015 klaar staan om de nieuwe taken uit te voeren. Het gaat om veel taken en veel geld en gezien alle zaken die daarvoor georganiseerd moeten worden acht het college de invoeringstermijn uiterst krap en moet stevig voortgang worden gemaakt om deze invoeringsdatum te halen. Deze mening wordt landelijk door gemeenten gedeeld.

We willen daarbij dat kwetsbare burgers die  professionele hulp en ondersteuning nodig hebben na 1 januari 2015 nog steeds kunnen krijgen wat nodig is.

Om die continuïteit van voorzieningen te kunnen garanderen moeten we vooruitwerken samen met nieuwe en bestaande partners, zonder dat de kaders al bekend zijn.

Dit vraagt bovendien, gezien de kortingen, een geheel andere manier van werken, niet alleen van de gemeentelijke organisatie maar ook in de samenwerking met burgers, maatschappelijke en professionele partners. Dit geheel moet zorgvuldig worden voorbereid om te voorkomen dat kwetsbare burgers de dupe worden Door het wegvallen van de persoonlijke verzorging zijn afspraken complexer en komt er vooral werk bij.
Er is dus meer in plaats van minder tijd nodig.

 

2. Wat vindt het College van deze heroverweging van de Hervorming Langdurige Zorg, zoals verwoord in de kamerbrief?

Antwoord:

Zie ook antwoord 1.

Daarnaast speelt dat de 5% persoonlijke verzorging die over komt mensen betreft met een verstandelijke handicap, een zintuigelijke beperking en/ of psychiatrische problematiek.
In deze gevallen zou het erom gaan dat de verzorging samenhangt met de begeleiding in plaats van met de verpleging. Het onderscheid voor persoonlijke verzorging, die onder de Wmo resp. de Zorgverzekeringswet (ZVW) valt, is arbitrair en vraagt om uitvoeringsproblemen en afschuifrisico’s tussen Wmo en ZVW (waar eindigt de persoonlijke verzorging onder de Wmo en begint de persoonlijke verzorging onder de Ziektekostenverzekering?).
We vinden de knip daarom een onhandige keuze, met kwetsbare burgers als inzet.

 

3. Wat vindt u van de reactiebrief van de VNG?

Antwoord:

Wij onderschrijven het standpunt van de VNG dat de meest kwetsbare burgers de dupe dreigen te worden doordat zorg en ondersteuning verkokerd aangeboden blijven en dat  een groter financieel risico bij gemeenten wordt neergelegd. Het is terecht dat de VNG hiervoor aandacht vraagt.


4. Wat betekent dit voor Westland financieel? 

a.         Hoeveel (absoluut en percentueel) van de gemaakte kosten in 2013 is indicatief toe te rekenen aan dit onderdeel van de 3D en de AWBZ-decentralisatie in het bijzonder?

b.         Heeft dit nog gevolgen voor het verdere programma? Kan dat afgeslankt worden? Welke kostenbesparing brengt dat met zich mee?

 

Antwoord:

Financieel betekent dit dat we als gemeente minder mogelijkheden hebben voor opvang van de kortingen. Vooral omdat de voorgestelde korting op de persoonlijke verzorging lager was dan de korting op de begeleiding en de Hulp bij het huishouden.
Om het effect van deze maatregel inzichtelijk te krijgen zijn we op dit moment in een intensief traject met het zorgkantoor bezig om alle relevante rapporten te verzamelen om de juiste gegevens te krijgen.

a. Onze inzet is gericht op de grote verandering die vooral veel van burgers vraagt en op samenwerking met maatschappelijke partners regionaal. In dat kader hebben we  geïnvesteerd in gesprekken met partners over persoonlijke verzorging. Die inspanning  blijkt nu onnodig. Het is niet mogelijk daar een bedrag aan toe te rekenen omdat deze gesprekken onderdeel waren van een rondgang langs alle partners voor AWBZ/ Wmo en vaak onderdeel waren van een gesprek over bredere dienstverlening. De decentralisaties worden verder ingevoerd met een nieuw  integraal dienstverleningsproces voor alle taken op het sociaal domein. Dat proces wijzigt niet inhoudelijk doordat er een taak wegvalt. Er is dus geen bedrag binnen het programma 3D toe te rekenen aan een afzonderlijke taak.

b. Als de 5 % persoonlijke verzorging overkomt naar de gemeente zal de gemeente, ondanks het kleine volume, in de voorbereiding daarvoor afspraken moeten maken met de zorgaanbieders en met de zorgverzekeraars. Door een toename van de aard en complexiteit van afspraken is meer capaciteit nodig en nemen de invoeringskosten toe. Uiteindelijk zal het niet volledig overhevelen van de persoonlijke verzorging  wel resulteren in minder cliënten dan oorspronkelijk geraamd en daarmee tot iets lagere uitvoeringskosten vanaf 1 januari 2015. Voor innovatie voor deze functie was geen budget gereserveerd omdat het al een duidelijk afgebakend product is. Er is dus geen sprake van kostenbesparing of een af te slanken programma.  De kosten voor het programma 3D nemen juist toe door de aard en complexiteit van afspraken.

5. Schorst de gemeente de activiteiten ook op m.b.t. de decentralisatie van de zorg of gaat u gewoon door?

Antwoord: zie antwoord vraag 1

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak