Stand van zaken druivenmuur Poeldijkseweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/05/2020 13:10 - Gewijzigd op 13/05/2020 13:31

Poeldijk 13.05.2020 - Op 24 april 2019 heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de siutatie rondom de Druivenmuur aan de Poeldijkseweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Al weer meer dan twee jaar geleden is in de Commissie besproken de wenselijkheid om de druivenmuur langs de Poeldijkseweg op te knappen. Voor het aanzien van Westland –de poort en één van de entrees van Westland- is de huidige staat van de muur een aanfluiting. Onze fractie krijgt daar van veel betrokken inwoners commentaar op. Destijds is restauratie op een zacht pitje gezet vanwege verschil van mening met de Rijksmonumentendienst en de kosten die verbonden waren aan renovatie.

Daarna zou het toenmalige College opnieuw de kwestie bezien en terugkomen met een oplossing. De muur staat er sinds die tijd nog steeds op dezelfde wijze bij, zij het dat een deel daarvan dat niet gestut is, op dit moment spontaan aan het instorten is. Dit lijkt niet de bedoeling.

Onze fractie is voornemens om bij de eerstkomende raadsvergadering hierover een motie in te dienen, maar voordat dat gebeurt zouden wij graag een aantal vragen beantwoord willen zien door het College.

De vragen zijn de navolgende:

1. Wat is er gebeurd na het vorige initiatief van het voormalige College terzake van de druivenmuur?

Antwoord 1
De diverse mogelijkheden van herstel van de fruitmuur zijn nader onderzocht en worden afgewogen met adviseurs. Op korte termijn zal er een voorstel tijdens in de B&W vergadering worden besproken.

2. Is het afbreken en herbouwen een optie en ook als dan de muur geen rijksmonument meer is, is dat toch niet een aanwinst voor die plek in Westland? Buitenstaanders zien natuurlijk niet of de formele status van een rijksmonument er niet meer is, maar wel of de muur er goed verzorgd uitziet. Is het College het hiermee eens?

Antwoord 2
Het college is het met u eens dat dit een optie kan zijn.

3. Wat zijn de kosten als afbraak plaatsvindt en weer herbouw geschiedt? Dit is met de bijna 100 meter lange muur gebeurd bij de historische druivenkwekerij Sonnehoeck zonder dat dit blijkbaar gevolgen heeft voor het rijksmonument. Is die constructie ook niet nu denkbaar?

Antwoord 3
Uw raad ontvangt nog een raadsvoorstel waar in kosten en mogelijkheden worden opgenomen. In 2017 ging Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed niet akkoord met dit voorstel. De afbraak en herbouw had destijds wel gevolgen voor de Rijksmonumentale status van de fruitmuur .

4. Is het mogelijk om eventueel deels met vrijwilligers tot herbouw over te gaan en die vrijwilligers dan op een aparte wijze te waarderen? Wil het College hierover nadenken of moet onze fractie met suggesties daarover komen?

Antwoord 4
Dit is onderzocht, maar het fietspad moet bij werkzaamheden volledig worden afgesloten. Om die reden geniet het de voorkeur om de werk zaamheden zo snel als mogelijk uit te voeren. De verkeerssituatie ter plaatse zorgt er bovendien voor dat het ingewikkeld is om de werkzaamheden veilig uit te voeren met vrijwilligers.

5. Is het College het met onze fractie eens dat de huidige muur er niet uitziet en dat aan deze situatie op korte termijn een einde moet komen?

Antwoord 5
Het college is het met u eens dat er een einde moet komen aan de wijze waarop de fruitmuur er nu bij staat.

6. Ook dit College heeft wederom het hoog op om de “poorten” van Westland te verfraaien. Hoort deze muur daar dan niet bij?

Antwoord 6
Deze muur is hier geen onderdeel van. Zoals beantwoord in vraag 1 worden herstelmogelijkheden wel onderzocht.

7. Heeft het College onderzocht of eventueel van rijkswege dan wel van de Provincie bijdragen verkregen kunnen worden voor herstel van dit stuk erfgoed?

Antwoord 7
Ja, zowel in 2016 en 2017 is subsidie aangevraagd bi j de Provincie. Op basis van de subsidieaanvraag in 2016 achten wi j de kans klein dat er subsidie wordt toegekend voor de afbraak en herbouw van de muur , di t omdat deze opt ie naar al le waarschi jnl i jkheid ef fect heef t op de monumentenstatus. Op basis van de subsidieaanvraag is 2017 achten wi j de kans groter en aannemel i jk dat er subsidie wordt toegekend voor restaurat ie (ui t r ichten, inboeten, voegen en pleisteren) van de muur . Nadat een def ini t ief bes lui t is genomen zal wederom subsidie worden aangevraagd.

8. Het College zou ook in beeld brengen alle druiven- en fruitmuren in Westland. Is dit laatste geschied? Kan de Raad daar de informatie van krijgen?

Antwoord 8
De inventarisatie is reeds opgestart maar nog niet afgerond. U ontvangt de informatie zodra deze beschikbaar is.