Stand van zaken flexwerken en mankementen aan gemeentehuizen

College Westland

Naaldwijk 09.08.2018 - Op 4 juni 2018 heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over flexwerken en mankementen aan de beide gemeentehuizen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Waarom heeft het College niet het externe onderzoek aan de Raad gemeld daar waar er, ook voorzover onze fractie betreft, al langer duidelijk was dat er binnen de ambtenaren een groeiende onvrede was over de wijze waarop zij hun werk moeten verrichten? Wat kost dit?

Antwoord vraag 1

Uw raad is via de besluitenlijst van 8 mei op de hoogte gesteld van het besluit. Ook in de beantwoording van eerdere vragen n.a.v. dit besluit is op 14 juni toegelicht dat dit onderzoek plaatsvond. Een externe partij is ingeschakeld voor het uitvoeren van een bezettingsgraadmeting in de panden, zodat feitelijke cijfers van de bezetting beschikbaar zijn bij het afwegen van vervolgstappen. De kosten van de meting zijn ca. € 14.000,-.

Collegevragen inzake buitenplanse afwijking legesrekening

Vraag 2

Kan de fractie de documenten krijgen betrekking hebbende op het externe onderzoek?

Antwoord vraag 2

Zoals aangegeven betreft het een bezettingsgraadmeting die wordt uitgevoerd door een externe partij. Documenten die betrekking hebben die hierop betrekking hebben zijn onder andere offertes en opdrachten die desgewenst beschikbaar kunnen worden gesteld, maar vertrouwelijk zijn vanwege het commerciële karakter.

Vraag 3

Wat is de rol van de oud-gemeentesecretaris nog binnen een en ander? Hij zou toch de “afbouw” van de twee gemeentehuizen voor zijn rekening nemen en daarna zou hij de ambtenaren gaan leren hoe zij met lef hun werk zouden verrichten? Is hij er nog en wat is zijn betrokkenheid bij een en ander?

Antwoord vraag 3

De voormalig gemeentesecretaris is betrokken bij een ontwikkeltraject van de gemeentelijke organisatie.

Vraag 4

Hadden deze fouten en missers voorkomen kunnen worden als er een deugdelijker ontwerp en planvorming geweest zouden zijn?

Antwoord vraag 4

Wij onderschrijven noch uw stellingname noch de kwalificaties ten aanzien van het ontwerp.

Vraag 5

Waar is het fout gegaan voor wat betreft de indelingen van de werkplekken?

Antwoord vraag 5

Er is niets fout gegaan bij de indeling van de werkplekken.

Vraag 6

Wat zijn de extra kosten van de gemeente bovenop de gebruiksvergoeding en welk deel komt voor rekening van de Groene Schakel en welk deel voor rekening van de gemeente?

Antwoord vraag 6

Wethouder Meijer heeft tijdens het interpellatiedebat op 23 januari 2018 uitgebreid inzicht gegeven in de kosten van het gemeentehuis.

Vraag 7

Nog steeds heeft het College geen inzicht gegeven in de bouwkosten zoals die gemaakt zijn evenals in de exacte gebruiksvergoeding zoals die betaald moet worden en de overige kosten zoals afschrijvingen etc. Kan het nieuwe College deze nu wel verstrekken?

Antwoord vraag 7

Zie het antwoord op vraag 6.

Vraag 8

Kan aan de Raad een opsomming gegeven worden van alle bekende mankementen die er aan de huidige gebouwen zijn en ook hoe deze opgelost gaan worden?

Antwoord vraag 8

Er zijn verschillende punten van gesprek met consortium De Groene Schakel. De voornaamste punten zijn:

·      inregelen klimaatinstallaties
·      zonwering atrium en balie Verdilaan en op individuele werkplekken
·      kwaliteit geluid raadszaal
·      akoestiek raadszaal en open werkruimtes
·      slijtage houten vloeren
·      kwaliteit schoonmaak

Vraag 9

Welke maatregelen worden genomen voor het structurele parkeerprobleem aan de Laan van de Glazen Stad? Welk overleg vindt er plaats met Pieter van Foreest en taxibedrijf De Roo en wat gaan die oplossingen kosten?

Antwoord vraag 9

Er wordt voldaan aan de parkeernorm. Er worden op dit moment geen maatregelen genomen.