Stand van zaken gaswinning NAM in Westland

College Westland

Westland 12.04.2018 - Op 14 februari heeft fractie Gemeente Belang Westland vragen gesteld inzake de gaswinning van het NAM in het Westland.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden wij deze vragen.

Vraag 1

Is het college het met de fractie van GBW eens dat de NAM door meer gas te winnen dan dat was toegestaan de duur voor de verhuur van de velden van de gemeente aan de NAM aanzienlijk heeft verkort, en daardoor er verminderde opbrengsten zijn.

Antwoord 1

In Westland wordt door NAM op de locaties Noordlandseweg in ’s-Gravenzande en Madeweg in Monster aardgas gewonnen. Westland verhuurt percelen grond aan de Noordlandseweg en de Madeweg  aan NAM vanwaar de winning plaatsvindt. Vanuit een perceel in de gemeente Midden Delfland vindt de winning uit het Gaag veld (genaamd Maasdijk) plaats. Deze laatste locatie is eigendom van Midden Delfland.

Groot onderhoud NAM in Monster

Voor zowel de percelen aan de Noordlandseweg in ’s-Gravenzande als aan de Madeweg in Monster zijn met NAM langjarige huurcontracten gesloten. Voor de locatie in ‘s-Gravenzande is op 01-02-2000 een huurcontract gesloten voor de duur van 20 jaren met de optie om te verlengen voor een periode van 2 keer 5 jaar. Voor de locatie in Monster is op 01-06-1989 een contract gesloten voor de duur van 25 jaren met de optie het huurcontract (telkens) met 5 jaar te verlengen.

De periode van huur staat contractueel los van de hoeveelheid te winnen aardgas. De conclusie van GBW dat er sprake is van derving van inkomsten onderschrijft het college derhalve niet.

Vraag 2

Als u dit met ons eens bent, bent u dan bereid een claim voor te bereiden vanwege misgelopen inkomsten voor het deel wat de NAM sinds het begin te veel heeft gewonnen op beide lokaties.

Antwoord 2

Gezien de beantwoording van vraag 1 is dit niet mogelijk.

Vraag 3

Hoe wordt voorkomen dat de gemeente in de toekomst niet nog eens benadeeld wordt in de verhuurcapaciteit in relatie tot het aantal m3 gewonnen gas.

Antwoord 3

Het college is het niet eens met de zienswijze dat de gemeente benadeeld is. NAM heeft een gewijzigde winningsvergunning aangevraagd voor gaswinning in Westland. NAM heeft kenbaar gemaakt dat de winning van gas in Westland tot uiterlijk 2027 mogelijk is. Gezien de gesloten  huurovereenkomsten is NAM gerechtigd de huur (onder de voorwaarden zoals overeengekomen) in ’s-Gravenzande te verlengen tot 1 januari 2030 en in Monster onbeperkt met telkens 5 jaar. Het wijzigen van de overeenkomsten is gezien de gesloten overeenkomsten en de beperkte winningsduur geen optie.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze memo te hebben beantwoord.