Stand van zaken glasvezel in buitengebied Westland.

College Westland

Westland 17.05.2021 - De fractie van Westland Verstandig heeft 25 maart collegevragen gestel inzake de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Deltafiber wil niet overgaan tot het nakomen van haar toezegging en aangegane overeenkomsten met inwoners van Westland van het buitengebied om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. De belangrijkste reden die zij aanvoert is dat de aanleg te duur bleek te zijn. Ongetwijfeld zal Deltafiber ook al vooraf kostencalculaties gemaakt hebben voordat zij het plan opvatte om de toezegging te doen dat het buitengebied beglaasd zou worden als meer dan 50% van de bewoners van het Westlandse buitengebied zou meedoen.

Stand van zaken glasvezelnetwerk in buitengebieden

Inmiddels ontvingen we de documenten uit Zeeland inzake de zogenaamde “upgrading van coax”. Maar daaruit blijkt weinig en uit recente berichten blijkt dat die upgrading heel weinig zal voorstellen en ook weinig soelaas biedt voor bewoners en bedrijven in het Westlandse buitengebied. Dat dat weinig soelaas biedt wordt ook in feite door Deltafiber erkend, al was het alleen maar omdat men de bedrijfsterreinen wel van glasvezel gaat voorzien omdat dit waarschijnlijk qua verdiensten hen goed uitkomt.

Vraag 1

Kan het College bij Deltafiber opvragen de berekeningen die zij gemaakt heeft over de kosten die zij uitgerekend heeft van wat het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Westland zou gaan kosten?

Antwoord 1

Dat is een vraag die u aan Delta Fiber moet stellen. Het convenant is nu als beëindigd beschouwd. We zijn nu met Delta Fiber in gesprek over investeringen in het W estland op de verschillende bedrijventerreinen waar een glasvezelnetwerk zal worden aangelegd, de kern Heenweg wordt naar verwachting aangesloten op het glasvezelnetwerk en het aanwezige coax netwerk wordt flink verbeterd voor inwoners in het buitengebied. We zetten ons als college in om de kwaliteit van het digitale netwerk te verbeteren en zijn dan ook blij dat Deltafiber op korte termijn investeert in de gemeente Westland en de kwaliteit van het digitale netwerk flink verbeterd.

Vraag 2

Is het College eventueel bereid om zelf ook een calculatie te maken wat de kosten zijn en wellicht kan daarvoor als basis gebruikt worden de opgevraagde informatie bij Deltafiber/Caiway?

Antwoord 2

Zie antwoord vraag 1.

Vraag 3

Is het College het met de fractie van W estland Verstandig eens dat glasvezel in het buitengebied belangrijk is en dat alles ook door het College gedaa n moet worden om aansluiting te realiseren en dat het beginpunt is inzage te hebben in de kosten, zodat mogelijkerwijs ook andere overheden verzocht kunnen worden een bijdrage te leveren?

Antwoord 3

Zie antwoord vraag 1.

Vraag 4

Heeft het College bezien wat die mogelijkheden zijn, uitgaande ook van recente persberichten van rijkssubsidie glasvezel?

Antwoord 4

Ja, mede daarom worden ook de bedrijventerreinen aangesloten op het glasvezelnetwerk.