Stand van zaken glasvezelnetwerk in buitengebieden

College Westland

Westland 02.05.2019 - Op 25 september 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 inzake glasvezelnetwerk in het buitengebied van gemeente Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Is het college het met D66 Westland eens dat ernaar gestreefd moet worden dat heel Westland voorzien wordt van glasvezelkabels voor internet?

Antwoord 1

Ja. 

Vraag 2

In hoeverre herkent het college zich in het argument dat de grenzen van het buitengebied de afgelopen jaren zijn verschoven en dat zeker ook in de toekomst gaan doen?

Antwoord 2

Het klopt dat door de bouw van nieuwe woongebieden de grenzen van het buitengebied veranderen. 

 

Vraag 3

Welke mogelijkheden ziet het college (bijvoorbeeld aanleg van glasvezel bij vervanging van riolering of ander kabel- of leidingwerk) om in samenwerking met de betrokken partijen de ambitie uit vraag 1 te realiseren?

Antwoord 3

In Nederland zijn de afgelopen jaren op grote schaal glasvezelnetwerken uitgerold. In de periode van 2011 tot met 2014 is er ook een glasvezelnetwerk aangelegd in de kernen van de gemeente Westland. De rede hiervoor is dat de huidige op koper gebaseerde communicatienetwerken niet toereikend blijken te zijn voor toekomstige dienstverlening. 

Glasvezel Buitenaf (voorheen Communication Infrastructure Fund -CIF-, voorheen de infrastructuurpoot van CAIW) heeft de gemeente benaderd om een glasvezelnetwerk in het buitengebied (inclusief kern Heenweg) aan te leggen. De aanleg van een dergelijk netwerk heeft een verregaande impact op de infrastructuur en de bereikbaarheid van de openbare ruimte. Op dit moment vinden er constructieve gesprekken plaats met glasvezel Buitenaf voor het aangaan van een convenant. Met dit convenant wordt een kader vastgelegd waarmee de gemeente de fysieke aanleg van het glasvezelnet kan coördineren. Wij zullen u als raad informeren als de gesprekken voor het aangaan van de convenant zijn afgerond. 

Vraag 4

Mocht het college geen mogelijkheden zien om de ambitie uit vraag 1 te realiseren; welke andere mogelijkheden zijn er om ervoor te zorgen dat de betreffende gebieden voorzien worden van beter internet?

Antwoord 4

Zoals aangegeven vindt op een constructieve wijze afstemming plaats met Glasvezel Buitenaf. De aanleg van nutsvoorzieningen blijft wel een taak voor de markt. De rol van de gemeente beperkt zich tot een faciliterende.

--------------------

Op 23 oktober 2018 hebben wij vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over aansluiting glasvezel. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt. 

Vraag 1

Is het College bekend dat glasvezel bijvoorbeeld aan de Haagweg, maar ook aan het Galgepad, wordt aangelegd, maar dat de bestaande woningen geen aansluiting kunnen verkrijgen op de in de directe omgeving liggende glasvezel?

Antwoord 1

Nee, dit was ons nog niet bekend.

Vraag 2

Is het College het met Westland Verstandig eens dat het landelijk streven om heel Nederland te beglazen in Westland wel erg summier wordt uitgevoerd door alleen maar de aantrekkelijke kernen aan te sluiten en de gebieden die wellicht wat minder aantrekkelijk zijn, geen glasvezelaansluiting te bezorgen?

Antwoord 2

Nee, maar de aanleg van nutsvoorzieningen is nu eenmaal geen kerntaak van de gemeente. Dit is een taak voor de markt en de gemeente faciliteert waar mogelijk.

Vraag 3

Is het College bereid om ook eventueel met Caiway in deze overleg te gaan voeren?

Antwoord 3

Dit overleg met CIF / Glasvezel buitenaf heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens dit constructieve gesprek is wederzijds de intentie bevestigd om het glasvezelnetwerk in Westland verder uit te breiden. Daarbij is namens de gemeente aangegeven dat waar mogelijk de aanleg van glasvezel zoveel mogelijk gefaciliteerd wordt door bijv. werkzaamheden op elkaar af te stemmen (gelijktijdig uit te voeren).