Stand van zaken groenvoorziening Westland

College Westland

Westland 28.07.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft B&W vragen gesteld over de groenonderhoudssituatie in Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Een veelgehoorde klacht is dat het blijkbaar door de gemeente ingeschakelde hoveniersbedrijf de perken doet, maar dan vervolgens de trottoirs en trottoirbanden en de strookjes grond tussen het trottoir en het plantsoen niet verricht waardoor niet alleen het onkruid op het trottoir en de reststroken welig kan voortgaan, maar ook het effect van het plantsoenonderhoud niet of nauwelijks aanwezig is.

Is uw College bekend met vorenstaande situatie die zich onder meer voordoet in Zandevelt in ’s-Gravenzande, maar ook elders in de gemeente Westland?

 

Antwoord

Ja, het college is bekend met het feit dat onkruid op het trottoir en de reststroken niet wordt verwijderd, terwijl de perken wel worden onderhouden door hoveniersbedrijven en dat dit de algehele uitstraling niet ten goede komt. Dit is een gevolg van het afgewogen pakket van bezuinigingsmaatregelen in de buitenruimte. Het beperken of niet meer uitvoeren van bepaalde werkzaamheden heeft helaas tot resultaat dat het beeld in Westland verandert. Ook wij betreuren dat dit in een aantal gevallen tot een lagere beeldkwaliteit leidt.

 

Vraag

 

Is het uw College bekend dat onderhoud door diverse bedrijven geschiedt die dan allen op dezelfde locatie moeten komen om hun deel van het openbaar groen te onderhouden?

 

Antwoord

 

Ja, het college is bekend met het feit dat in zekere gevallen meerdere aannemers werkzaam zijn op dezelfde locatie. Dit volgt uit het feit dat de werkzaamheden die bestaan uit het bestrijden van onkruid op verharding, slechts door een beperkte groep bedrijven kan worden uitgevoerd. Groenonderhoud kan door een aanzienlijk grotere groep bedrijven worden verricht. In relatie tot de aanbestedingsregels waar de gemeente aan gehouden is, maakt dit dat in zekere gevallen niet te voorkomen valt dat meerdere bedrijven werkzaam zijn op dezelfde locatie.

 

Vraag

 

Als dat het geval is, is het dan niet beter en rendabeler om een betere indeling van het werk te maken?

 

Antwoord

 

De gemeente is gehouden aan de geldende aanbestedingsregels en heeft daarnaast een rol in het beschikbaar stellen van sociale werkvoorzieningen (Patijnenburg). Gelet op de beperkte groep bedrijven die onkruid op verharding kan verwijderen, leidt dit ertoe dat in enkele gevallen een andere indeling van het werk niet mogelijk is en juist scheiding rendabeler blijkt.

 

Vraag

 

Hoe kan het College de ergernis wegnemen bij inwoners die het idee hebben dat de gemeente “maar wat doet” en niet op verantwoorde wijze met de schaarse geldmiddelen omgaat?

 

Antwoord

 

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli jl. is een motie is aangenomen waardoor meer financiële middelen beschikbaar komen voor het groenonderhoud (een deel van de bezuinigingen is teruggedraaid). Naar aanleiding hiervan zal IBOR haar werkwijze ten aanzien van het groenbeheer aanpassen en kan (bijvoorbeeld) weer onkruid op en rond de bestrating worden verwijderd. Dit heeft een zichtbaar effect op de kwaliteit van de buitenruimte en draagt op positieve wijze bij aan het beeld dat de inwoners hierover hebben.

Vraag

Is uw College bereid om in vorenstaand “beleid” wijziging te brengen en alsnog op een “smarte” wijze het groenonderhoud te organiseren?

Antwoord


De aangenomen motie van 8 juli jl. heeft tot gevolg dat het afgewogen pakket van bezuinigingsmaatregelen in de openbare ruimte kan worden herzien en op onderdelen kan worden teruggedraaid. Daarnaast wordt het totale groenbeheer opnieuw uitgewerkt binnen de nieuw te realiseren beheerplannen openbare ruimte. Hierin zal aandacht zijn voor maatregelen die de groenonderhoudssituatie en de organisatie hiervan ten goede komen. De nieuwe beheerplannen zullen in de eerste helft van 2015 ter besluitvorming aan de Raad worden aangeboden.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

 

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak