Stand van zaken herbestrating centrum Naaldwijk

College Westland

Naaldwijk 26.09.2018 - Op 27 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 over het uitblijven van herbestrating centrum Naaldwijk - toezeggingen

aan de gemeenteraad.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Herkent het college zich in de bovenstaande geschiedenis?

Antwoord 1

In onze beantwoording van de schriftelijke vragen over de staat van bestrating in het centrum van Naaldwijk, daterend van 8 april 2016, hebben wij u geïnformeerd dat er nog in diverse straten onderhoud zou plaatsvinden. Het college herkent zich niet in het beeld dat u schetst: de veiligheid is gedurende deze periode niet in het geding geweest.

Het grootschalig onderhoud van de omliggende straten staat op de planning. De werkzaamheden in het centrum van Naaldwijk worden volgordelijk en met een realistische planning gerealiseerd. Dit is van belang om de overlast voor omwonenden en bezoekers te beperken en de bereikbaarheid en veiligheid te kunnen waarborgen. Zo wordt bijvoorbeeld in november 2018 gestart met de integrale werkzaamheden van het Emmaplein.

Sinds 2016 is er een hoop gebeurd in het centrum van Naaldwijk, bijvoorbeeld verschillende pleinen zijn heringericht. Wel is nog steeds onderhoud aan bestrating nodig, en dit is gedurende deze periode ook (kleinschalig) uitgevoerd. Tussentijds wordt naast de meldingen en klachten de staat van onderhoud gemonitord om de veiligheid te waarborgen. Indien nodig vinden reparaties plaats, vooruitlopend op de grootschalige aanpak.

 

Vraag 2

Kan het college uitleggen waarom van de toezeggingen uit het verleden is afgeweken?

Antwoord 2

Omdat de reconstructie van het Wilhelminaplein van start ging is de planning voor onderhoud van de omliggende straten getemporiseerd. Dit om de bereikbaarheid van het centrum van Naaldwijk te kunnen borgen. Nu het Wilhelminaplein gereed is kunnen de onderhoudswerkzaamheden doorgang vinden. De voorbereidingen van de integrale en gebiedsgerichte werkzaamheden zijn in nauw overleg met winkeliers en omwonenden wel verder gegaan.

Vraag 3

Hoe wil het college er in de toekomst voor zorgen dat de gemeenteraad tijdig wordt geïnformeerd als er afspraken of toezeggingen niet nagekomen worden?

Antwoord 3

Vanzelfsprekend is het streven van ons college erop gericht uw raad tijdig en volledig te informeren indien (noodgedwongen) afgeweken moet worden van een planning. Als het gaat om de mate waarin en het tijdstip waarop wij uw raad informeren over de uitvoering van werkzaamheden zoeken wij voortdurend naar een goede balans.

Vraag 4

Op welke termijn gaat de herbestrating van diverse straten plaatsvinden in Naaldwijk?

Antwoord 4

Het definitief ontwerp is nagenoeg gereed, en dat in relatief korte tijd waarbij een brede integrale benadering tot stand is gekomen. Het gaat immers om een uitgebreid ontwerpproces waarbij o.a. de winkeliers, de Jumbo en de bewoners betrokken zijn geweest. Daarnaast zijn ook de nutsbedrijven nauw betrokken. Dit alles heeft tot een realistische planning geleid waarbij de start in november 2018 plaats gaat vinden.