Stand van zaken herinrichting bedrijventerrein Kwintsheul

College Westland

Kwintsheul 23.03.2019 - Op 7 januari 2018 heeft de fractie CDA Westland collegevragen gesteld over het bedrijventerrein in Kwintsheul.

Vanwege verschillende oorzaken is het helaas niet mogelijk geweest deze vragen eerder te beantwoorden. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Vraag 1

Is het mogelijk om een geheel nieuw fietspad aan te leggen tussen het bedrijventerrein en het gebied dat ooit bestemd was als Westlandse Zoom locatie (ten noorden van het bedrijventerrein)?  Fietsverkeer richting dorp Kwintsheul en Naaldwijk kan dan standaard over de fietsbrug naar de Lange Wateringkade en fietsverkeer richting Wateringen dat via de Heulweg wil rijden over dit nieuwe fietspad. Hierdoor blijft nog maar heel weinig fietsverkeer op dit deel van de Bovendijk door het bedrijventerrein over!

Antwoord 1

In het project Bedrijventerrein Kwintsheul / Bovendijk is het wat de herstructurering en uitbreiding van het bedrijventerrein betreft, wellicht mogelijk aan de noordrand van de ontwikkeling een fietspad in te passen. De aansluitingen op de Bovendijk en op de Heulweg zijn echter op dit moment niet mogelijk, hiervoor zullen eerst gronden moeten worden verworven. Dit is niet opgenomen in de huidige plannen.

Daarnaast is deze route geen wezenlijke toevoeging van het fietsroutenetwerk. Er is ook een goed alternatief voorhanden: de route via De Holle Watering. Bovendien is de route over de Heulweg een onderdeel van het snelfietspad Naaldwijk - Wateringen. Vanuit de integrale gebiedsuitwerking Greenport 3.0 worden de komende maanden overigens de knelpunten geanalyseerd en maatregelenpakketten opgesteld, waaronder voor het fietsverkeer.

Vraag 2

Is het mogelijk om dit deel van de Bovendijk geheel opnieuw in te richten waarbij ook beter rekening gehouden wordt met laden en lossen van vrachtwagens en waarbij dan de straat ook echt geëgaliseerd kan worden?

Antwoord 2

De reconstructie van de Bovendijk is reeds afgerond in 2010. Er zijn momenteel geen plannen om de Bovendijk opnieuw in te richten. Wel staat op de onderhoudsplanning om de stenen te vervangen door asfalt (apart project). Het enige dat meegenomen wordt in de plannen voor het bedrijventerrein is een keermogelijkheid voor vrachtwagens. Deze keermogelijkheid komt op het uit te breiden deel van het bedrijventerrein. Dit verbetert de verkeersveiligheid op de Bovendijk.

Vraag 3

Bent u het met CDA Westland eens dat er een mogelijkheid voor keren door de trailers binnen het bedrijventerrein gerealiseerd moet worden?

Antwoord 3

Ja, zie antwoord 2.

Vraag 4

Zijn er nog steeds plannen om de oude plannen uit te werken en zo ja, wanneer kan dit actueel worden?

Antwoord 4

Ja, het project herstructurering en uitbreiding Bedrijventerrein Kwintsheul is momenteel in voorbereiding. De gemeente is in overleg met diverse ondernemers op de Bovendijk en met de grondeigenaren voor de uitbreiding om tot planvorming en realisatie te komen. Er is een concept masterplan gemaakt waar diverse ondernemers op de Bovendijk bij betrokken zijn. Zodra er overeenstemming is met alle ondernemers, wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden en overige bedrijven. Daarna zal het masterplan vertaald worden naar een bestemmingsplan. Om tot realisatie te komen moet wel overeenstemming bereikt worden met alle betrokken partijen. 

Vraag 5

Biedt dit dan de mogelijkheid om een rondweg te maken waarbij dan tegelijkertijd het keren van trailers geen problemen meer hoeft te zijn?

Antwoord 5

Ja, zie antwoord 2. 

 

 

 

.